Hälla naturreservat

Det nästan hundra hektar stora naturreservatet Hälla skiljer sig tydligt från ett i övrigt intensivt brukat landskap. Här kan du hitta solbelysta gläntor där det är fint att slå sig ner på en omkullfallen stam och njuta av lugnet, de grova träden och tystnaden.

I reservatet finns hällmarkstallskogar, myrar med skvattram, branter och stråk av gammal granskog. I de gamla bondeskogarna har avverkning och huggning skett med stor försiktighet genom åren och kalhyggen och ungskogar lyser med sin frånvaro.

Förr i tiden använde människorna i trakten Hällaskogen som en del av sitt jordbruk. Små åkertegar låg här och där och till för bara några generationer sedan fick kreaturen beta fritt i skogen.

I området finns det gott om döda träd. Miljön passar bra för tjäder och andra skogsfåglar, och i de gamla träden finns sällsynta insekter som granbarkgnagare och svart praktbagge.

Ringlav, som normalt lever i fuktiga skogar i Norrland, har i Hällaskogen funnit en sydlig utpost i en förkastningsbrant. I området kan du även hitta de sällsynta lavarna rosa och grå skärelav, som båda växer på ek.

För dig som besökare

Östgötaleden går genom hela naturreservatet. Leden är cirka två kilometer lång. En extra slinga på en kilometer, Kajsas slinga, går ut till förkastningsbranten med vacker utsikt över sjön Strolången och Dyhults kulturlandskap. I området finns sittbänkar och en anordnad grillplats. Reservatet har två parkeringsplatser med informationstavlor.

Hälla naturreservat tillsammans med intilliggande Dyhults naturreservat, Käringbergets naturreservat och Forsums naturreservat, ligger alla utmed Östgötaleden. De sammanbinds inte bara av leden utan är ett bra exempel på skogsskydd på landskapsnivå där det inte blir långt mellan gammelskogarna.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Eldplats Eldplats
  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
  • Rastplats Rastplats
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 97,5 hektar
Skyddsår: 2011
Markägare: privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland