Karshult naturreservat

Vid Borens norra strand nära Motala ligger Karshults naturreservat. Ädellövskog täcker större delen av reservatet. Ask, klibbal och ek är de vanligaste trädslagen. Området präglas av djur och växter som trivs i kalkrika och fuktiga miljöer.

På en utdragen sluttning ner mot sjön Boren ligger Karshults naturreservat. De högsta delarna höjer sig 107 meter över havet. Marken är kalkrik och vid flera platser finns inslag av blöta och fuktiga miljöer som till exempel ett större skogskärr med mycket ask, klibbal och hägg. Flera små bäckfåror rinner fram i området.

Under vår och försommar blommar blåsippa, lungört, vätteros, lundviol och tibast. Området är rikt på ädellövträd. Framförallt finns mycket ask och ek, men även lönn, alm, lind och fågelbär bidrar till variationen i skogarna.

Flera sällsynta arter av mossor, lavar och svampar är funna här. Bland mossorna kan nämnas piskbaronmossa, grov baronmossa, kamtuffmossa, klotuffmossa, kruskalkmossa och dunmossa. Klosterlav växer på flertalet av de äldsta askarna. Några spännande svampar i området är slöjröksvamp, pilfotsspindling och saffransspindling.

Mindre flugsnappare och härmsångare är två av skogens småfåglar som förgyller vårpromenaden med sin sång, ackompanjerade av trummandet från olika arter av hackspettar. En annan vacker och rolig fågel att få syn på är nötkråkan som också finns i Karshult.

Fjärilsfaunan är undersökt och de arter som hittades speglar de rika lövträdsmiljöerna. Det hörs till och med på flera av arternas namn; snövit hasselmätare, askflikmätare, blomers mätare, alälvmätare, vinterekspinnare, punktlavspinnare, åsfly, kvadratmott och ljusgrått träfly.

En skinnsvamp. Foto: Motala kommun

För dig som besökare

I reservatet finns för närvarande inga friluftsanordningar för dig som besökare men du är välkommen att besöka platsen efter egen förmåga. Reservatet ligger tätortsnära och det går att ta sig till med buss från Motala Central, Linje 520 (mot Linköping via Borensberg) eller 615 (mot Borensberg) med avstigning vid hållplatsen Ervasteby.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns vanligen också på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Kollektivtrafik Kollektivtrafik

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 33,9 hektar
Skyddsår: 2019
Markägare: Motala kommun
Förvaltare: Motala kommun