Grönkulla naturreservat

I Grönkulla naturreservat finns gammal lövskog. Skogen har fått vara kvar tack vare den svårframkomliga, blockiga terrängen. Här finns bland annat ett rikt fågelliv.

Det som är mest värdefullt med Grönkulla naturreservat är lövskog med gamla träd av asp och björk. Det finns även lindar, lönnar och hasselbuskar. I det småkuperade området finns även mindre områden med gammal barrskog, bland annat i en sänka i öster. Död ved i form av fallna träd av asp och gran är vanligt.

Delar av området är blockigt och stenigt och svårt att ta sig fram i. Det förklarar också varför skogen blivit kvar, marken har helt enkelt varit svår att bruka. Andra delar är lättare att ta sig fram i och har tidigare varit betade.

Fågellivet är rikt med till exempel mesar och hackspettar och man kan se stenknäck och stjärtmes i området. Markfloran är rik med arter som vårärt, tibast, blåsippa, lungört, underviol, ormbär och liljekonvalj.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 21,5 hektar
Skyddsår: 2009
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland