Uggelholmarna naturreservat

Uggelholmarna ligger i S:t Annas mellanskärgård. Området består av Stora och Lilla Uggelholmen med omgivande vatten.                         

Öarna är överlag skogbevuxna. På höglänta delar och mark med tunt jordtäcke dominerar hällmarkstallskog med ett stort inslag av äldre tallar och rik förekomst av död ved. En del tallar är mycket grova och har säkert en ålder av 300 år.

På öarna, särskilt på Stora Uggelholmen, finns även ädellövskog som är dominerad av ek och lind. Här och var finns riktigt gamla lindar, några med en ålder av 200-300 år.

Södra delen av Stora Uggelholmen är lundområden som har utnyttjats som fodermarker (löväng) och många träd framförallt lind och lönn bär här spår av tidigare hamling.

Floran är i dessa lundpartier mycket rik med förekomst av till exempel blåsippa, buskstjärnblomma, liljekonvalj, svart trolldruva, underviol, tvåblad, vanlig nattviol, Adam och Eva med flera.

På öarna finns också en värdefull moss- och lavflora och god tillgång på lämpliga substrat för dessa, till exempel ädellövträd, död ved, skuggade stenblock och gamla hamlade ädellövträd. Totalt har tio rödlistade lavarter och ytterligare ett tiotal signalarter hittats. De flesta av dessa är knutna till ekarna, till exempel gammelekslaven.

Insektslivet är också mycket rikt även om det är dåligt känt. Bland funna rödlistade arter kan nämnas rödhalsad svartbagge och fjärilen jättesvampmal. Dessa förekommer på fnösketickor på björkhögstubbar och lågor vilket visar att också björk representerar ett högt naturvärde på öarna. På ek har brun trädmyra iakttagits.

För dig som besökare

Reservatet har sådan karaktär att inga särskilda anordningar för friluftslivet anordnats. Du är välkommen att besöka området efter egen förmåga med egen båt eller kajak. Området betas sommartid av nötdjur. Under denna period rekommenderar vi att du inte går in med hund i hagarna eftersom det kan göra betesdjuren stressade och aggressiva.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också på skylt i reservatet.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 50 hektar
Skyddsår: 1996
Markägare: privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Life Coast Benefit

Detta reservat ingår i ett EU-projekt. Läs mer här:

Besök projektets webbplats