Uggelholmarna naturreservat

Uggelholmarna ligger i S:t Annas mellanskärgård. Området består av Stora och Lilla Uggelholmen med omgivande vatten.                         

Öarna är överlag skogbevuxna. På höglänta delar och mark med tunt jordtäcke dominerar hällmarkstallskog med ett stort inslag av äldre tallar och rik förekomst av död ved. En del tallar är mycket grova och har säkert en ålder av 300 år.

På öarna, särskilt på Stora Uggelholmen, finns även ädellövskog som är dominerad av ek och lind. Här och var finns riktigt gamla lindar, några med en ålder av 200-300 år.

Södra delen av Stora Uggelholmen är lundområden som har utnyttjats som fodermarker (löväng) och många träd framförallt lind och lönn bär här spår av tidigare hamling.

Floran är i dessa lundpartier mycket rik med förekomst av till exempel blåsippa, buskstjärnblomma, liljekonvalj, svart trolldruva, underviol, tvåblad, vanlig nattviol, Adam och Eva med flera.

På öarna finns också en värdefull moss- och lavflora och god tillgång på lämpliga substrat för dessa, till exempel ädellövträd, död ved, skuggade stenblock och gamla hamlade ädellövträd. Totalt har tio rödlistade lavarter och ytterligare ett tiotal signalarter hittats. De flesta av dessa är knutna till ekarna, till exempel gammelekslaven.

Insektslivet är också mycket rikt även om det är dåligt känt. Bland funna rödlistade arter kan nämnas rödhalsad svartbagge och fjärilen jättesvampmal. Dessa förekommer på fnösketickor på björkhögstubbar och lågor vilket visar att också björk representerar ett högt naturvärde på öarna. På ek har brun trädmyra iakttagits.

För dig som besökare

Reservatet har sådan karaktär att inga särskilda anordningar för friluftslivet anordnats. Du är välkommen att besöka området efter egen förmåga med egen båt eller kajak. Området betas sommartid av nötkreatur. Under denna period rekommenderar vi att du inte går in med hund i hagarna eftersom det kan göra betesdjuren stressade och aggressiva.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i Uggelholmarnas naturreservat ur beslutet från 1996. Texten är förenklad:

 • Du får inte skada sten, berg eller mark genom att borra, spränga, rista, gräva eller måla.
 • Du får inte spela musik eller ljud på ett störande sätt.
 • Du får inte störa djurlivet till exempel genom att klättra i träd som har fågelbo.
 • Du får inte samla insekter, spindlar, snäckor, musslor, sniglar, maskar eller kräftdjur.
 • Du måste hålla ditt husdjur i koppel eller i bur.
 • Du får endast göra upp eld på särskilt anordnad och skyltad grillplats.
 • Du får inte göra någon skada på vare sig levande eller döda träd och buskar.
 • Du får inte gräva upp växter eller plocka växter, mossa eller lavar.
 • Du får förankra båt maximalt två dygn i följd vid samma strand.
 • Du får tälta maximalt två dygn i följd på samma plats.
 • Du får inte anordna tävlingar eller läger.
 • Du får inte landa med luftfarkost.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra undersökning som kan skada växtlivet eller djurlivet.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få nyttja reservatet inom kommersiell turism.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Storlek: 50 hektar

Skyddsår: 1996

Kommun: Söderköping

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss