Stämma naturreservat

Stämma är ett naturreservat som består av en vackert böljande betesmark, uppdelad på ett par betesfållor. De steniga hagarna är rika på kulturspår och storväxta enar.

Stämma naturreservat med sina höga naturvärden ingår även i Natura 2000, EU:s nätverk av värdefull natur. Den hävdgynnade floran är artrik. Blåsuga, darrgräs, jungfrulin, låsbräken, ormrot, skallror, prästkrage, stagg, sommarfibbla, ängsvädd, nattviol, solvända och svinrot är vanliga i betesmarken. I övrigt förekommer bland annat gullviva, kattfot, brudborste, jungfru Marie nycklar, hirsstarr och smörboll. Hagen i reservatets norra spets har stått ohävdad en längre tid men har nyligen restaurerats.

Hagarna är relativt öppna, men björkar står spridda i nästan hela området. Exempel på andra trädslag är ask, asp, ek, vildapel, körsbär, lönn, tall, rönn, sälg och oxel. Bland buskar är enar vanligast, men det förekommer även hassel, nyponrosor och hagtorn. I ett par starrkärr (fuktängar) växer främst en del al, men även björk och salixarter.

Enligt häradskartan från slutet av 1800-talet var en stor del av området trädklädd utmark, men det fanns även flera små åkrar. Dessa ser man formerna av än i dag och i anslutning till dem ligger ett stort antal odlingsrösen kvar. Spåren av äldre odlingslandskap är många. I hagens östra del finns flera torplämningar med husgrunder och jordkällare. Drygt 100 meter sydost om bostadshuset på Stämma finns en gammal kolbotten och väster om huset har det legat ett bränneri (enligt häradskartan).

För dig som besökare

En parkering finns med plats för fyra bilar. Vid parkeringen finns fikabord och informationsskylt. Det finns inga markerade leder men landskapet är öppet och lätt att vandra i och det finns självstängande grindar så att det är lätt att komma in i hagmarkerna.

Sommartid betas området av nötdjur. Under denna tid rekommenderar vi att du inte går in med hund i hagarna eftersom det kan göra betesdjuren stressade och aggressiva.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland