Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Stämma naturreservat

Stämma är ett naturreservat som består av en vackert böljande betesmark, uppdelad på ett par betesfållor. De steniga hagarna är rika på kulturspår och storväxta enar.

Stämma naturreservat med sina höga naturvärden ingår även i Natura 2000, EU:s nätverk av värdefull natur. Den hävdgynnade floran är artrik. Blåsuga, darrgräs, jungfrulin, låsbräken, ormrot, skallror, prästkrage, stagg, sommarfibbla, ängsvädd, nattviol, solvända och svinrot är vanliga i betesmarken. I övrigt förekommer bland annat gullviva, kattfot, brudborste, jungfru Marie nycklar, hirsstarr och smörboll. Hagen i reservatets norra spets har stått ohävdad en längre tid men har nyligen restaurerats.

Hagarna är relativt öppna, men björkar står spridda i nästan hela området. Exempel på andra trädslag är ask, asp, ek, vildapel, körsbär, lönn, tall, rönn, sälg och oxel. Bland buskar är enar vanligast, men det förekommer även hassel, nyponrosor och hagtorn. I ett par starrkärr (fuktängar) växer främst en del al, men även björk och salixarter.

Enligt häradskartan från slutet av 1800-talet var en stor del av området trädklädd utmark, men det fanns även flera små åkrar. Dessa ser man formerna av än i dag och i anslutning till dem ligger ett stort antal odlingsrösen kvar. Spåren av äldre odlingslandskap är många. I hagens östra del finns flera torplämningar med husgrunder och jordkällare. Drygt 100 meter sydost om bostadshuset på Stämma finns en gammal kolbotten och väster om huset har det legat ett bränneri (enligt häradskartan).

För dig som besökare

En parkering finns med plats för fyra bilar. Vid parkeringen finns fikabord och informationsskylt. Det finns inga markerade leder men landskapet är öppet och lätt att vandra i och det finns självstängande grindar så att det är lätt att komma in i hagmarkerna.

Sommartid betas hagarna av nötkreatur. Då avråder vi att gå in med hund eftersom det kan göra betesdjuren stressade och aggressiva.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet hittar du i beslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Storlek: 21,8 hektar

Skyddsår: 1978

Kommun: Mjölby

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss