Vidingsjöskogen naturreservat

Den tätortsnära Vidingsjöskogen är ett omtyckt strövområde. I skogen gömmer sig bland annat sällsynta lavar och mossor.

Stigarna tar dig genom barrskogar med högresta tallar. På marken växer vitsippa, linnéa och den lilla orkidén knärot. Här lever både älg, rådjur och räv och man kan höra flera olika hackspettar och småfåglar.
 
Reservatets högsta naturvärden är knutna till klibbalkärren och sumpskogarna. På klibbalarnas öliknande socklar av rötter finns stora, mjuka kuddar av blåmossa. Och är du riktigt nyfiken kan du lyckas få syn på den lilla bladformade gröna sköldmossan på en liggande trädstam.  

Nästan all skog i området har i princip skötts enligt moderna skogsbruksmetoder, vilket har medfört att det är ont om död ved och det finns bara små partier med orörd skog. Men här finns ändå några sällsyntare arter. På äldre asp växer bårdlav och på stenblock kan man hitta skuggblåslav.

Det finns också mindre partier lövskogar, varav de flesta är igenväxande hagmarker. Under 1700- och 1800-talen var stora delar betesmark och slåttermark. Då betade djuren även på skogsmarken.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Cykelled Cykelled
  • Informationstavla Informationstavla
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Linköpings kommun

Telefon 013-20 60 00 (växel)

Fakta

Storlek: 72,5 hektar
Skyddsår: 2001
Markägare: Linköpings kommun
Förvaltare: Linköpings kommun

Life Bridging The Gap

Detta reservat ingår i ett EU-projekt. Läs mer om projektet här:

Klicka på bilden för att komma till projektets webbplats.