Vidingsjöskogen naturreservat

Den tätortsnära Vidingsjöskogen är ett omtyckt strövområde. I skogen gömmer sig bland annat sällsynta lavar och mossor.

Stigarna tar dig genom barrskogar med högresta tallar. På marken växer vitsippa, linnéa och den lilla orkidén knärot. Här lever både älg, rådjur och räv och man kan höra flera olika hackspettar och småfåglar.
 
Reservatets högsta naturvärden är knutna till klibbalkärren och sumpskogarna. På klibbalarnas öliknande socklar av rötter finns stora, mjuka kuddar av blåmossa. Och är du riktigt nyfiken kan du lyckas få syn på den lilla bladformade gröna sköldmossan på en liggande trädstam.  

Nästan all skog i området har i princip skötts enligt moderna skogsbruksmetoder, vilket har medfört att det är ont om död ved och det finns bara små partier med orörd skog. Men här finns ändå några sällsyntare arter. På äldre asp växer bårdlav och på stenblock kan man hitta skuggblåslav.

Det finns också mindre partier lövskogar, varav de flesta är igenväxande hagmarker. Under 1700- och 1800-talen var stora delar betesmark och slåttermark. Då betade djuren även på skogsmarken.

Föreskrifter

*Regler för besökare i Vidingsjöskogens naturreservat:

 • Du får inte bryta kvistar, fälla träd eller skada levande eller döda träd och
  buskar.
 • Du får inte plocka eller gräva upp växter för försäljning.
 • Du får inte skada eller plocka svampar som växer på träd.
 • Du får inte samla in insekter, spindlar, snäckor, maskar, grodor, salamandrar och andra djur. Undantag är vid tillfällig demonstration av djuren i fält.
 • Du får inte störa djurlivet genom att till exempel klätta i boträd eller genom att närgånget fotografera fågelbo, lya eller gryt.
 • Du får inte gräva, hacka eller på annat sätt skada markytan eller fast naturföremål eller kulturföremål.
 • Du får inte göra upp eld.
 • Du får inte köra motordrivet fordon.
 • Cykla eller rida får du bara göra på grusvägen mellan Haninge och Brukshundsklubben.
 • Du får inte tälta, ställa upp husvagn eller husbil.
 • Du får inte spela musik eller ljud på störande sätt.

*Detta är ett kortfattat utdrag ur beslutet om Vidingsjöskogens naturreservat från 2001.

Serviceinformation

 • Cykelled Cykelled
 • Informationstavla Informationstavla
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Linköpings kommun

Telefon 013-20 60 00 (växel)