Svensmarö naturreservat

Svensmarö naturreservat ligger i den östgötska skärgården. Området består av huvudön Svensmarö med tillhörande vatten, den söder om Svensmarö belägna ön Sanningsholmen samt de mindre öarna Stora- och Lilla Lindholmarna. Även ön Ärholmen ingår i reservatet.

Öarna är belägna i huvudsak på en urbergsgrund av ådergnejs. De präglas av bergiga partier med hällar av urberg omväxlande med sänkor med djupare jordlager, oftast försumpade. Mindre mossar och kärr finns, bland annat en väl utvecklad skvattram-myr.

Svensmarö naturreservat omfattar flera olika naturtyper, bland annat ekhagmarker, strandängar, artrika torrängar, betad barrblandskog, barrnaturskog samt övergivna åkrar, några mindre hyggen och någon granplantering.

För dig som besökare

Reservatet har sådan karaktär att inga särskilda anordningar för friluftslivet anordnats. Du är välkommen att besöka området efter egen förmåga med egen båt eller kajak. Svensmarö betas sommartid av får. Under denna period rekommenderar vi att du inte går in med hund i hagarna eftersom det kan göra betesdjuren stressade.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet.

Serviceinformation

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland