Svensmarö naturreservat

Svensmarö naturreservat ligger i den östgötska skärgården. Området består av huvudön Svensmarö med tillhörande vatten, den söder om Svensmarö belägna ön Sanningsholmen samt de mindre öarna Stora- och Lilla Lindholmarna. Även ön Ärholmen ingår i reservatet.

Öarna är belägna i huvudsak på en urbergsgrund av ådergnejs. De präglas av bergiga partier med hällar av urberg omväxlande med sänkor med djupare jordlager, oftast försumpade. Mindre mossar och kärr finns, bland annat en väl utvecklad skvattram-myr.

Svensmarö naturreservat omfattar flera olika naturtyper, bland annat ekhagmarker, strandängar, artrika torrängar, betad barrblandskog, barrnaturskog samt övergivna åkrar, några mindre hyggen och någon granplantering.

Reservatet har sådan karaktär att inga särskilda anordningar för friluftslivet anlagts och kan endast nås med egen båt.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 315 hektar
Skyddsår: 1978
Markägare: privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland