Hanekulla naturreservat

Den lilla gården Hanekulla omges av en kuperad och brant terräng med förhållandevis orörd skog. Många av gammelskogens växter och djur har en fristad i reservatet. En vandringled tar dig genom den spännande och vildvuxna naturen. Om du tar dig ända till reservatets östra kant möts du av en slående utsikt över Horsfjärden.

Markerna vid Hanekulla var förr betydligt öppnare innan jordbruksdriften successivt upphörde. Ett område norr om gården har mark där odlingslandskapet inte har vuxit igen. Där hittar du spår av små åkrar och stenrösen.

I området finns såväl barrskog som lövskog. I reservatets västra del finner du vidgreniga och grova ekar ståendes tillsammans med hamlade askar. Vissa av jätteekarna har kollapsat av ålder och tyngd. I öst finns en gammelskog bestående av gran, tall och asp.

Reservatets skog har brukats varsamt vilket gör att det finns gott om gamla träd och död ved i olika former. Många skogsarter som har svårt att klara sig i produktionsskogar trivs här. Bland annat kan du hitta kattfotslav, lunglav och vedtrappmossa. Flera gamla kolbottnar med tillhörande ruiner efter kojor och tjärdalar finns i reservatet.

För dig som besökare

En parkering med plats för fem bilar ligger vid västra änden av reservatet. Vid parkeringen finns fikabord och informationsskyltar.

Från parkeringsplatsen går tre sammanlänkade vandringsslingor av olika längder runt i reservatet. Den sammanlagda ledsträckan är cirka fyra kilometer. Tänk på att nötdjur vandrar runt och betar sommartid i området. Under denna period rekommenderar vi att du inte går in med hund i hagarna eftersom det kan göra betesdjuren stressade och aggressiva.

Var uppmärksam på att det i delar av området finns många stående döda granar. Granarna har dött på grund av granbarkborreangrepp och blir lätt spröda och kan gå av.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland