Kulla ängar naturreservat

Kulla Ängar ligger intill sjön Bjän, med lundartade äldre lövskogar med stort inslag av ädla lövträd av lind, alm och ask. Skogarna var tidigare trädrika slåtterängar vilket de gamla hamlade träden i området vittnar om. Resterna av en gammal ängslada visar också att området en gång producerat ängsfoder.

I reservatet finns tjärdalar, en kolbotten, en förfallen ängslada och hamlade träd - spår från tidigare bosättningar och markanvändning. Byn Kulla har anor från 1600-talet.

I de blockrika sluttningarna i reservatet växer frodig lövskog med lind, alm och ask. I denna sällsynta miljö lever många ovanliga växter och djur. Blåsippa, vätteros och svalört blommar tidigt om våren innan trädens grönska skuggar marken.

Andra lundväxter som vårärt, myskmadra, trolldruva och tandrot slår ut efter lövsprickningen. Rariteter som gräsen strävlosta och storgröe växer också i skuggan under trädens lövkronor, liksom ärtväxten buskvicker.

En stor mångfald av skalbaggar, mossor, lavar och svampar lever på och i de gamla, grova lövträden. De ihåliga träden är utmärkta boplatser åt hackspettar och andra hålbyggande fåglar.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 21,5 hektar
Skyddsår: 2003
Markägare: privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland