Krankenbäcken naturreservat

Mellan Stora Holmsjön i norr och Storkranken i söder ligger ett stort och varierat våtmarkssystem med sjöar, små gölar, sumpskogar och öppna mossar omgivna av utbredda gungflymarker. Genom större delen av området rinner Krankenbäcken, ibland stilla flytande och ibland vilt strömmande.

Långt in i Kolmårdsskogen ligger ett omfattande våtmarkssystem. Genom större delen av området rinner Krankenbäcken. Kring bäcken ligger utbredda myrmarker. En del glest bevuxna med gamla tallar medan det på andra, mer näringsrika, växer gran och al. Fastmarkens kantskogar är mestadels hårt brukade och idag bevuxna med yngre skog men här och där står kvarlämnad gamla träd.

I övergången mellan våtmark och fastmark står några gamla granar. Just där kan man få syn på lite ovanligare lavar, om man letar riktigt noga. På granstammen växer gammelgranslav som en grålila skugga och garnlaven liknar en härva blekgult ullgarn som kastats upp på granens grenar. Ser du en liten grön knappnål som bara är någon millimeter hög så kan det vara ärgspik.

På några ställen ansluter artrika källmiljöer med många olika mossarter och där har den ovanliga och vackra dunmossan hittats. Här finns både orkidén korallrot och flera arter av trollsländor. Alla dessa arter vill ha fuktiga och skuggiga miljöer och Krankenbäckens naturreservat ger dem vad de behöver.

För dig som besökare

Området är svårtillgängligt och ligger avsides. Det är därför inte så besöksvänligt. Men om du söker tystnad och är intresserad av myrmark och de arter som hör till sumpskog och myrvatten är området väl värt ett besök. Området har inga friluftsanordningar för dig som besökare men du är välkommen att besöka området efter egen förmåga.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 35 hektar
Skyddsår: 2019
Markägare: Naturvårdsverket och Lösings häradsallmänning
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland