Runstorp naturreservat

I Runstorps naturreservat finns ett delvis betat kulturlandskap med ekhagar, strandängar, ädellövskog och gamla barrskogar.

Reservatet är kuperat med branter tillhörande den långsträcka förkastning som löper från Motala i väster till Slätbaken i öster. I de barrskogsbevuxna branterna står över 200 år gamla, knotiga tallar bland något yngre granar.

Närmast gården finns ett äldre, parklikt ädellövträdsbestånd som betas. De ihåliga träden är hemvist åt ett stort antal ovanliga skalbaggar. I de grova ekarna lever till exempel den sällsynta arten läderbagge. I reservatet finns också en stor mångfald av lavar och en artrik flora.

Områdets varierade natur, gamla träd, närhet till vattnet och gamla byggnader är en utmärkt miljö för fladdermöss. Här lever bland annat mustaschfladdermus, en av landets minsta och ovanligaste arter.

För dig som besökare

I detta naturreservat finns ingen parkering eller andra anordningar för dig som besökare. Du är välkommen att besöka området till fots eller med cykel efter egen förmåga.

Sommartid betas området av nötdjur och hästar. Under denna period rekommenderar vi att du inte går in i hagarna med hund eftersom det kan göra betesdjuren stressade och aggressiva.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 33 hektar
Skyddsår: 2002
Markägare: privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Life Bridging The Gap

Detta reservat ingår i ett EU-projekt. Läs mer om projektet här:

Klicka på bilden för att komma till projektets webbplats.