Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Runstorp naturreservat

I Runstorps naturreservat finns ett delvis betat kulturlandskap med ekhagar, strandängar, ädellövskog och gamla barrskogar.

Reservatet är kuperat med branter tillhörande den långsträcka förkastning som löper från Motala i väster till Slätbaken i öster. I de barrskogsbevuxna branterna står över 200 år gamla, knotiga tallar bland något yngre granar.

Närmast gården finns ett äldre, parklikt ädellövträdsbestånd som betas. De ihåliga träden är hemvist åt ett stort antal ovanliga skalbaggar. I de grova ekarna lever till exempel den sällsynta arten läderbagge. I reservatet finns också en stor mångfald av lavar och en artrik flora.

Områdets varierade natur, gamla träd, närhet till vattnet och gamla byggnader är en utmärkt miljö för fladdermöss. Här lever bland annat mustaschfladdermus, en av landets minsta och ovanligaste arter.

För dig som besökare

I detta naturreservat finns ingen parkering eller andra anordningar för dig som besökare. Du är välkommen att besöka området till fots eller med cykel efter egen förmåga.

Sommartid betas området av nötkreatur och hästar. Under denna period rekommenderar vi att du inte går in i hagarna med hund eftersom det kan göra betesdjuren stressade och aggressiva.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Storlek: 33 hektar

Skyddsår: 2002

Kommun: Norrköping

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00