Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Runstorp naturreservat

I Runstorps naturreservat finns ett delvis betat kulturlandskap med ekhagar, strandängar, ädellövskog och gamla barrskogar.

Reservatet är kuperat med branter tillhörande den långsträckta förkastning som löper från Motala i väster till Slätbaken i öster. I de barrskogsbevuxna branterna står över 200 år gamla, knotiga tallar bland något yngre granar.

Närmast gården finns ett äldre, parklikt ädellövträdsbestånd som betas. De ihåliga träden är hemvist åt ett stort antal ovanliga skalbaggar. I de grova ekarna lever till exempel den sällsynta arten läderbagge. I reservatet finns också en stor mångfald av lavar och en artrik flora.

Områdets varierade natur, gamla träd, närhet till vattnet och gamla byggnader är en utmärkt miljö för fladdermöss. Här lever bland annat mustaschfladdermus, en av landets minsta och ovanligaste arter.

För dig som besökare

I detta naturreservat finns ingen parkering eller andra anordningar för dig som besökare. Du är välkommen att besöka området till fots eller med cykel efter egen förmåga.

Sommartid betas området av nötkreatur och hästar. Under denna period avråder vi från att gå in i hagarna med hund eftersom det kan göra betesdjuren stressade och aggressiva.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i Runstorps naturreservat ur beslutet från 2002. Texten är förenklad:

  • Du får inte skada sten, berg och mark genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
  • Du får inte köra motorfordon.
  • Du får inte göra någon skada på vare sig levande eller döda träd och buskar.
  • Du får inte gräva upp eller plocka växter, mossor eller lavar.
  • Du får inte störa djurlivet genom att till exempel klättra i träd som har fågelbo.
  • Du får inte samla insekter, spindlar, snäckor, sniglar, musslor, maskar och kräftdjur.
  • Du får inte göra upp eld.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra undersökning som kan skada växtlivet eller djurlivet.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få bedriva verksamhet i kommersiellt.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Storlek: 33 hektar

Skyddsår: 2002

Kommun: Norrköping

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss