Göstrings urskog naturreservat

I Göstrings urskog kan du uppleva ett stycke vildmark där uråldriga träd och skogens tystnad bidrar till känslan av orördhet. Välmarkerade leder underlättar besöket i den kuperade terrängen.

Den 2,3 kilometer långa Urskogsslingan tar dig med genom skog som fått växa fritt i flera hundra år. Längs stigen finns gott om döda träd, såväl liggande som stående, och du kan behöva kliva över fallna trädstammar. En kortare slinga leder fram till en grillplats vid sjön Trehörningen. Här kan du om sommaren lyssna efter storlommens ödsliga rop över sjön.

Den äldsta skogen växer i en sänka i östra delen av naturreservatet. Här finns det gott om riktigt gamla, 300-400 åriga granar och tallar. Skogen har få motsvarigheter i Östergötland och här lever många sällsynta djur och växter. Speciellt värdefull är skogen för mossor, lavar, skalbaggar och svampar som lever på död ved - en bristvara i brukad skog.

I närheten av parkeringen finns två kolbottnar, rester av kolmilor i vilka man har framställt träkol. En skylt på en stenröjd yta markerar platsen för en liten plantskola. Planteringen producerade gran och tallplantor för allmänningens behov.

För dig som besökare

En parkering finns med plats för cirka tre bilar. Från parkeringen kan du följa en två kilometer lång vandringsslinga markerad med orange färg. Leden tar dig runt genom reservatet till ett antal vackra och besöksvärda platser i skogen. Från parkeringsplatsen kan du även komma ner till sjön Trehörningen och en liten anordad grillplats. För dig som vill gå längre sträcka kan ta in på Östgötaleden går rakt genom reservatet.

Observera att sista vägsträckan fram till reservatet bitvis är brant och gropig. Kör försiktigt!

Var uppmärksam på att det i området finns stående döda granar som angripits av granbarkborre. Dessa träd blir lätt spröda och kan gå av.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré

Serviceinformation

  • Eldplats Eldplats
  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 38,7 hektar
Skyddsår: 2009
Markägare: Göstrings häradsallmänning
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland