Göstrings urskog naturreservat

I Göstrings urskog kan du uppleva ett stycke vildmark där uråldriga träd och skogens tystnad bidrar till känslan av orördhet. Välmarkerade leder underlättar besöket i den kuperade terrängen.

Den äldsta skogen växer i en sänka i östra delen av naturreservatet. Här finns det gott om riktigt gamla granar och tallar som är uppemot 400 år gamla. Skogen har få motsvarigheter i Östergötland och här lever många sällsynta djur och växter. Speciellt värdefull är skogen för mossor, lavar, skalbaggar och svampar som lever på död ved. Död ved är en bristvara i brukad skog.

På sommaren kan du lyssna efter storlommens ödsliga rop över sjön Trehörningen. I närheten av parkeringen finns två kolbottnar, rester av kolmilor i vilka man har framställt träkol. En skylt på en stenröjd yta markerar platsen för en liten plantskola. Planteringen producerade en gång i tiden gran och tallplantor för allmänningens behov.

För dig som besökare

En parkering finns med plats för cirka tre bilar. Observera att sista vägsträckan fram till reservatet bitvis är brant och gropig. Kör försiktigt!

Från parkeringen kan du följa en två kilometer lång vandringsslinga markerad med orange färg. Urskogsslingan tar dig genom skog som fått växa fritt i flera hundra år. Längs stigen finns gott om döda träd, såväl liggande som stående, och du kan behöva kliva över fallna trädstammar.

Från parkeringsplatsen kan du även komma ner till en liten anordnad grillplats vid sjön Trehörningen. Den som vill gå längre sträcka kan ta in på Östgötaleden som går rakt genom reservatet.

Var uppmärksam på att det i området finns stående döda granar som angripits av granbarkborre. Dessa träd blir lätt spröda och kan gå av.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré

Serviceinformation

  • Eldplats Eldplats
  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 38,7 hektar
Skyddsår: 2009
Markägare: Göstrings häradsallmänning
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland