Sätramarken naturreservat

Naturen i Sätramarken naturreservats är varierande där förkastningsbranter höjer sig över lägre fuktiga sänkor. Här finns både solbelysta och skuggiga miljöer där många olika typer av arter trivs. Tillsammans med Ågelsjöns branter ner mot Hults bruk utgör reservatet ett mycket skydds- och besöksvärt område i Kolmårdsskogarna.

I området finns främst äldre grandominerad skog. I branterna finns inslag av asp och al växer i fuktigare svackor. Många ovanliga och krävande mossor, lavar och svampar trivs i området. På död granved växer vedtrappmossa, vedticka och kornig nållav. På asparna i branterna växer den sällsynta västliga njurlaven.

En bäckdal löper genom den nordöstra delen av reservatet. Här finns värdefulla källmiljöer och mindre skogklädda myrmarker. Kring bäcken och i områdets sumpskogar växer många kärlväxter som bland annat kärrbräken, korallrot och Jungru Marie nycklar.

I söder finns mindre områden med ädellövskog. Här står mycket gamla och grova vidgreniga ekar som nyligen frihuggits från inväxande barrträd. På ekarna och andra
ädellövträd i området växer många olika lav- och mossarter, bland annat den
ovanliga lunglaven.

För dig som besökare

Området ger möjlighet till upplevelse av en relativt orörd gammal barrskog. Reservatstavlan står ute vid Långgölen. Därifrån tar du dig till fots in till reservatet. En liten reservatsslinga visar dig en trevlig stig runt reservatet. Längst ner vid Ågelsjön finns en liten enkel grillplats med vedförråd vid sjön.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Bad/badplats Bad/badplats
  • Eldplats Eldplats
  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 18,6 hektar
Skyddsår: 2007
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland