Sätramarken naturreservat

Naturen i Sätramarken naturreservat är varierande med förkastningsbranter som höjer sig över fuktiga sänkor. Här finns både solbelysta och skuggiga miljöer där många olika typer av arter trivs. Tillsammans med Ågelsjöns branter ner mot Hults bruk utgör reservatet ett mycket skydds- och besöksvärt område i Kolmårdsskogarna.

I området finns framför allt gammal granskog. Många ovanliga och krävande mossor, lavar och svampar trivs i området. På död granved växer vedtrappmossa, vedticka och kornig nållav. På asparna i branterna växer den sällsynta västliga njurlaven.

En bäckdal löper genom reservatet. Här finns värdefulla källmiljöer och skogklädda myrmarker. Längs bäcken och i sumpskogarna växer många ovanliga växter, till exempel kärrbräken, korallrot och Jungru Marie nycklar.

I söder finns mindre områden med ädellövskog. Här står mycket gamla och grova vidgreniga ekar. På ekarna och andra ädellövträd i området växer många olika arter av mossor och lavar, bland annat den ovanliga lunglaven.

För dig som besökare

En parkering med plats för cirka 10 bilar finns vid Norrviken, strax öster om Sätramarken. Därifrån får du gå längs vägen cirka 500 meter till Sätramarkens naturreservat. Du kan välja att gå längs en drygt två kilometer lång promenad längs en orangemarkerad vandringsled i en trevlig slinga runt i reservatet. Du kan också ta dig ner till en udde i Ågelsjön med fina badklippor där det även finns en liten enkel grillplats med vedförråd.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Bad/badplats Bad/badplats
  • Eldplats Eldplats
  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland