Svartåmynningen naturreservat

Vid Svartåmynningen finns en av Östergötlands finaste fågellokaler. Vår och höst rastar ett stort antal flyttfåglar här. Många fåglar häckar också på de vidsträckta strandängarna, bland annat rödspov. 

Svartåns mynning i sjön Roxen är en av de finaste fågellokalerna i Östergötland. Kring en udde uppbyggd av sand utbreder sig vidsträckta strandängar och mindre vassområden, sammanlagt har cirka 200 fågelarter setts här.

Redan i månadsskiftet mars/april, när isen går upp i Svartåmynningen, samlas stora mängder fågel; storskrak, salskrak, knipa och vigg, vid det öppna vattnet. I april/maj översvämmas strandängarna av vårfloden. Rastande flockar med änder, vadare och jagande rovfåglar på väg mot norr söker föda på ängarna.

Av de häckande fåglarna vid Svartåmynningen är skrattmåsen den som syns och hörs mest. Vårens budbärare, tofsvipan, häckar i reservatet liksom till exempel rödspov, rödbena, enkelbeckasin, gulärla och ängspiplärka.

I oktober/november kommer storskrakarna tillbaka till Roxen i stort antal på sin färd söderut. Det är ett skådespel att se hur fåglarna, som ofta fiskar på linje, driver fiskstimmen framför sig in i en vik.

Föreskrifter

*Regler för besökare i Svartåmynningens naturreservat:

  • För att inte störa fåglarna under häckningen får du inte vistas på strandängarna och vassområdet under tiden 1 april - 30 juni. Undantag är vandringslederna och fågeltornen där du alltid är välkommen.

*Detta är ett kortfattat utdrag från beslutet om Svartåmynningens naturreservat från 2008.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats
  • Tillgänglighet Tillgänglighet
  • Torrdass Torrdass
  • Utsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 322 hektar
Skyddsår: 1975
Markägare: Naturvårdsverket och privata
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland