Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Tokorp naturreservat

De magra hagmarkerna i Tokorp är ett av få ställen där du har chansen att uppleva trumgräshoppans smattrande flykt över solöppna torrbackar. Följ gärna vandingsleden och finn ekhagmark, artrik hagmarksflora och en slåtteräng.

Tokorps naturreservat är en del av Bjärsätterdalgången, vars vackra och värdefulla odlingslandskap är av riksintresse för naturvården.

Rikedomen av växter och djur i reservatet beror på att hagmarkerna har betats under lång tid och att de inte har gödslats. Magra hagmarker som fortfarande betas är ett levande kulturarv. Ekhagen öster om vägen var förr slåtteräng, där slogs gräset med lie och torkades till hö för vintern. Som en del av reservatsskötseln har därför slåtter återupptagits i en del av ekhagen.

Floran i reservatet är rik med arter som ängsvädd, gökärt, klasefibbla, slåttergubbe, solvända och jungfrulin. Ett riktigt ovanligt fynd är finnögontrösten, en ettårig liten ört med vita små blommor. Det finns endast ett tretiotal förekomster av finnögontröst i Sverige.

Trumgräshoppan är värmegynnad och hör hemma i hagmarkernas sydvända torrbackar. Den var tidigare spridd i södra Sverige men är nu klassad som starkt hotad. Östergötland är det län som hyser flest av de kvarvarande populationerna. Störst chans att få se den är under sensommaren då hannarna flyger med ett smattrande läte och visar upp sina röda flygvingar.

För dig som besökare

En parkering finns med plats för fyra bilar. Från reservatets parkering går en drygt två kilometer lång vandringsled markerad med orange färg. På din vandring passerar du bland annat en källa och en bergshöjd med fin utsikt. Marken är lätt att gå på men bitivs utmed leden är det kuperat. Vid parkeringen finns fikabord och informationskylt om områdets naturvärden.

Sommartid betas reservatet av nötdjur. Under denna period rekommenderar vi att du inte går in hagarna med hund eftersom det kan göra betesdjuren stressade och aggressiva.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Storlek: 37 hektar

Skyddsår: 2006

Kommun: Linköping

Markägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00