Krogsfall naturreservat

Krogsfalls marker är ett eldorado för svampar, mossor och lavar och i området trivs flera mycket sällsynta arter. Reservatet omfattar totalt 24 hektar vilket motsvarar ytan av cirka 48 fotbollsplaner.

Skog som under lång tid undgått mänskliga ingrepp brukar kallas naturskog. Träd ligger där de fallit och nya växer upp i de luckor som bildas. Inslaget av död ved är stort och det gynnar ett myller av liv.

Flera arter av svampar, insekter, fåglar, mossor och lavar är helt beroende av denna typ av skog för att alls kunna existera. Det moderna skogsbruket har reducerat andelen naturskog till en mycket liten del av det totala skogsbeståndet i Sverige. Detta medför att de livsformer som är beroende av orörd skog blir allt mer sällsynta.

Några arter som finns i Krogsfall är till exempel lunglav och kandelabersvamp.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Storlek: 24,4 hektar
Skyddsår: 2001
Markägare: privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland