Krogsfall naturreservat

Krogsfalls marker är ett eldorado för svampar, mossor och lavar och i området trivs flera mycket sällsynta arter.

Skog som under lång tid undgått mänskliga ingrepp brukar kallas naturskog. Träd ligger där de fallit och nya växer upp i de luckor som bildas. Inslaget av död ved är stort och det gynnar ett myller av liv. Några spännande arter som finns i Krogsfall är till exempel lunglav och kandelabersvamp.

Flera arter av svampar, insekter, fåglar, mossor och lavar är helt beroende av denna typ av skog för att alls kunna existera. Det moderna skogsbruket har reducerat andelen naturskog till en mycket liten del av det totala skogsbeståndet i Sverige. Detta medför att de livsformer som är beroende av orörd skog blir allt mer sällsynta.

I Krogsfalls naturreservat finns rester efter ett torpställe vid namn Kansliet. Idag finns tydliga rester efter grundstenar och murstock kvar. I forna tider har här funnits både åkermark och ängsmark. Namnet Kansliet kan möjligen härröra från tiden då Krogsfall ägdes av Gyllenstål. Gyllenstål var major, en adlad kapten, från kriget med danskarna. Åkrarna vid Kansliet brukades av familjen Bönner på 1920-talet. Kansligärdet bestod av låglänta ängar som fortsatte ner mot gölen. Det fanns även en slåtteräng som fortsatte mot Apeldalen och som slogs av Bönners, denna äng finns också markerad på häradskartan.

För dig som besökare

Under sommarhalvåret betas norra delen av reservatet och omgivande marker. Den stora beteshagen omfattar även sista sträckan av vägen till reservatet. Därför måste du som besökare öppna en grind för att kunna köra in i området. Var noga med att stänga grinden efter dig! Det finns möjlighet att parkera en bil vid informationsskylten som står vid vägkorset närmast gården Krogsfall. Parkera så att du inte blockerar vägen. Observera att du parkerar inne i en betad hagmark och din bil kan få besök av nyfikna kossor. Vi rekommenderar att du inte tar med dig hund eftersom det kan göra betesdjuren stressade och aggressiva.

I reservatet finns inga leder eller andra anordningar för friluftslivet men du är välkommen att besöka området efter egen förmåga.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland