Krogsfall naturreservat

Krogsfalls marker är ett eldorado för svampar, mossor och lavar och i området trivs flera mycket sällsynta arter.

Skog som under lång tid undgått mänskliga ingrepp brukar kallas naturskog. Träd ligger där de fallit och nya växer upp i de luckor som bildas. Inslaget av död ved är stort och det gynnar ett myller av liv. Några spännande arter som finns i Krogsfall är till exempel lunglav och kandelabersvamp.

Flera arter av svampar, insekter, fåglar, mossor och lavar är helt beroende av denna typ av skog för att alls kunna existera. Det moderna skogsbruket har reducerat andelen naturskog till en mycket liten del av det totala skogsbeståndet i Sverige. Detta medför att de livsformer som är beroende av orörd skog blir allt mer sällsynta.

I Krogsfalls naturreservat finns rester efter ett torpställe vid namn Kansliet. Idag finns tydliga rester efter grundstenar och murstock kvar. I forna tider har här funnits både åkermark och ängsmark. Namnet Kansliet kan möjligen härröra från tiden då Krogsfall ägdes av Gyllenstål. Gyllenstål var major, en adlad kapten, från kriget med danskarna. Åkrarna vid Kansliet brukades av familjen Bönner på 1920-talet. Kansligärdet bestod av låglänta ängar som fortsatte ner mot gölen. Det fanns även en slåtteräng som fortsatte mot Apeldalen och som slogs av Bönners, denna äng finns också markerad på häradskartan.

För dig som besökare

Under sommarhalvåret betas norra delen av reservatet och omgivande marker. Den stora beteshagen omfattar även sista sträckan av vägen till reservatet. Därför måste du som besökare öppna en grind för att kunna köra in i området. Var noga med att stänga grinden efter dig! Det finns möjlighet att parkera en bil vid informationsskylten som står vid vägkorset närmast gården Krogsfall. Parkera så att du inte blockerar vägen. Observera att du parkerar inne i en betad hagmark och din bil kan få besök av nyfikna kossor. Vi avråder dig från att ta med hund eftersom det kan göra betesdjuren stressade och aggressiva.

I reservatet finns inga leder eller andra anordningar för friluftslivet men du är välkommen att besöka området efter egen förmåga.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i Krogsfalls naturreservat ur beslutet från 2001. Texten är förenklad:

 • Du får inte köra motorfordon.
 • Du får inte tälta eller ställa upp husvagn.
 • Du måste hålla ditt husdjur i koppel.
 • Du får inte göra skada på vare sig levande eller döda träd och buskar.
 • Du får inte gräva upp växter mossor eller lavar.
 • Du får inte spela musik eller ljud på ett störande sätt.
 • Du får inte störa djurlivet genom att till exempel klättra i träd som har fågelbo.
 • Du får inte samla insekter, spindlar, snäckor, sniglar, musslor, maskar och kräftdjur.
 • Du får inte skada sten, berg och mark genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
 • Du får inte göra upp eld.
 • Du får inte anordna tävlingar eller läger.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra undersökning som kan skada växtlivet eller djurlivet.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få bedriva verksamhet i kommersiellt syfte.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Storlek: 24,4 hektar

Skyddsår: 2001

Kommun: Kinda

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss