Klefsbergen naturreservat

I södra delen av Kinda kommun, nära gränsen till Småland, ligger Klefsbergens naturreservat. Naturreservatets brant är något svårtillgänglig, men erbjuder en fin naturupplevelse för dig som tar dig hit. Vandra kring lav- och mossrik natur och upptäck Klevsbergsgrottan och dess vackra skogsutsikt.

Reservatet utgörs delvis av en ostvänd, storblockig rasbrant med ett par rasgrottor. Vid brantens nederkant ligger en sumpskog och en liten göl kallad Skarngölen. Brantens läge ger ett svalt och fuktigt klimat vilket gynnar många mossor, svampar och lavar. Bland förekommande arter kan nämnas aspticka, gränsticka, garnlav, lunglav, hornfliksmossa, aspfjädermossa, vedtrappmossa och grön sköldmossa.

Områdets skog har inte brukats på mycket länge. Grova aspar och granar reser sig upp i branten och högre upp finns grova tallar. Du kan även se enstaka lindar och ekar samt några hasselbuskar i de mullrikare skrevorna. Runt om i skogen finns det rikligt med grov, död ved. I områdets sumpskog finns källpåverkade partier där man bland annat kan hitta storgröe och granbräken.

För dig som besökare

I södra änden av reservatet finns en parkering med plats för cirka fem bilar. Parkeringen ligger intill allmän väg. Från parkeringen går en markerad led som är cirka 700 meter. Bitvis kan det vara blött utmed leden. Följer du leden runt gölen och uppför branten kommer du till Klevsbergsgrottan. På youtubefilmen nedan kan du se hur det ser ut i reservatet och inne i grottan.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 12 hektar
Skyddsår: 2006
Markägare: privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland