Ängenäs naturreservat

Här har du chansen att uppleva många typer av natur. I naturreservatet finns allt från fuktiga och näringsrika ekhagsmarker nere vid sjön Glan till torra hällmarkstallskogar ovanför förkastningsbranten.

Det finns en tydlig skiljelinje mellan de rika och fattiga miljöerna i reservatet. Det är Bråvikens förkastningsbrant, som länge följt Glans strand men som här i Ängenäs gör en inbuktning. Den låga marken mellan sjön och branterna är bördig vilket bönderna i Ängenäs nyttjat genom århundraden. Här har man haft åkrar, lövängar, slåtter- och betesmarker.

De gamla kulturmarkerna har nu blivit ädellövskog med öppna marker insprängt. Du kan ännu hitta gamla lindar som har hamlats, vilket betyder att man med jämna mellanrum beskurit dem för att använda de lövrika grenarna till vinterfoder.

Det gamla odlingslandskapet erbjuder en fin flora och här finns spännande växter som trolldruva, lundslok och båda arterna nattviol. Här finns även fåglar som mindre hackspett och gröngöling.

I Hållviken finn stora vassbälten som erbjuder skydd för häckande fåglar som skäggdopping. Den grunda viken är ett viktigt lekområde för fisk och man ser ofta rovfågeln fiskgjusen pröva fiskelyckan här.

Ovanför branten breder taigan ut sig med framför allt magra tallhedar på hällmark. Tallskogen är hem för tjädern, men även sällsynta arter som grynig blåslav och tallticka. Där det finns svackor i landskapet kan du hitta fuktig granskog som är lite mer näringsrik.

För dig som besökare

En parkering finns med plats för cirka fem bilar. Vid parkeringen finns informationskylt och fikabord. Från parkeringen kan du komma ner till Ängenäs genom att promenera på en gammal väg där man förr transporterade virke med häst. Utefter Hållviken finns en gammal kalkbränningsugn och en grund efter ett gammalt sågverk samt en gammal kolbotten. Här står också många gamla grova lindar med spår av tidigare hamling.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 161,8 hektar
Skyddsår: 2016
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland