Båsebergskogen naturreservat

I Båsebergskogen har bävern hjälpt till att skapa spännande våtmarker och rikligt med död ved. I de gamla skogarna finns en mångfald av mossor, svampar och lavar.

Båsebergsskogen ligger i ett kuperat landskap. De högsta delarna når cirka 195 meter över havet. Barrskogen är full av tallar och granar som fått stå där länge, länge och växa i långsam takt. Död ved i alla former är en ovanlig syn i dagens skogar men i Båsebergsskogen är det vanligt. Ett myller av liv och en mångfald av arter lever i de döda stammarna och grenarna.

I de fuktigare partierna, i sluttningar och sumpskog ger granarna ett grårosa intryck. Det är en lav som heter gammelgranslav som ger barken denna färg. Precis som namnet antyder är det gamla granar som gäller för gammelgranlaven. En annan lav som gillar gamla granar är kattfotslav. Den har formen av ett pyttelitet tassavtryck, därav namnet.

Bland blåbärsriset på den mossgröna marken finns en rikedom av svampar. Svart taggsvamp, dropptaggsvamp och svavelriska är några exempel. Den ovanliga svampen lökspindelskivling har även hittats i en sluttning med block av urkalksten.

I östra delen av reservatet är skogen rik på lövträd. Detta område har tidigare varit åker som vuxit igen. Här finns en våtmark med klarvattenytor och halva stammar av murkna björkar sticker upp ur den blöta marken. Denna våtmark är delvis skapad av landskapsarkitekten bävern. I norra delen finns en sluttning med yngre granskog som slutar i ännu en våtmark, Klintabokärret. Även Klintabokärret har tidigare varit odlad mark.  

För dig som besökare

Båsebergskogens naturreservat ligger cirka fem kilometer nordväst om Godegårds kyrka. En väg går utmed reservatets östra sida. Här finns en parkeringsplats anordnad för besökare. Informationsskylt om reservatet finns vid parkeringen.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 31,7 hektar
Skyddsår: 2011
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland