Kälemålen naturreservat

Kälemålens naturreservat omfattar variationsrik naturskog med ädellöv på och kring Kälemåla knapp i Ydre. Det finns också värdefull barrnaturskog samt betade öppna områden med skyddsvärda arter i området.

Kälemålens naturreservat består av två trädklädda områden och en öppen betesmark. De trädklädda delarna karaktäriseras av gamla och grova ädellövträd med inslag av värdefulla träd av andra arter. Inom reservatet finner man flera sällsynta och hotade arter av lavar, svampar och ryggradslösa djur knutna både till naturskogsmiljöer och hävdade marker.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 24,7 hektar
Skyddsår: 2017
Markägare: privat och Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland