Kälemålen naturreservat

Kälemålens naturreservat omfattar variationsrik naturskog med ädellöv på och kring Kälemåla knapp i Ydre. Det finns också värdefull barrnaturskog samt betade öppna områden med skyddsvärda arter i området.

Kälemålens naturreservat består av två trädklädda områden och en öppen betesmark. De trädklädda delarna karaktäriseras av gamla och grova ädellövträd med inslag av värdefulla träd av andra arter. Inom reservatet finner man flera sällsynta och hotade arter av lavar, svampar och ryggradslösa djur knutna både till naturskogsmiljöer och hävdade marker.

För dig som besökare

I reservatet finns ingen anordnad parkering för besökare men du kan komma hit till fots via Östgötaleden som går genom reservatet. Informationsskyltar finns där Östgötaleden korsar reservatsgränsen. Från Östgötaleden kan du göra en avstickare in på en markerad led som går till en utsiktspunkt på toppen av berget Kälemåla Knapp.

En mindre del av reservatet betas sommartid av får. Under denna period rekommenderar vi att du inte går in med hund i hagen eftersom det kan göra betesdjuren stressade.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland