Brokind naturreservat

I Brokind finner du värdefulla lövskogar och en av de artrikaste ekhagarna i det östgötska eklandskapet. Intill slottsmiljön och ekhagen flyter Stångån och Kinda kanal fram genom en gammal kulturbygd.

På Åsmedstadängen, även kallad Skolhagen, utbreder sig ett betat landskap med gamla, knotiga ekar. En sådan ekjätte är sin egen lilla värld med invånare av upp till tusen olika arter. Bland alla dessa arter kan nämnas några sällsyntare exempel som matt mjölbagge, mulmknäppare, gammelekslav, kärnticka och tårticka. Den sistnämnda är en svamp som har fått sitt namn av de klara vätskedroppar som tränger fram ur fruktkroppen.

I ekarnas håligheter finns rötad vedmjöl som kallas "mulm". I mulmen lever läderbaggens larv. Denna brunglänsande skalbagge blir upp till 3 centimeter stor och har en doft som påminner om aprikos. Arten är idag sällsynt i hela Europa. I Sverige har den sina starkare fästen i Östergötland, östra Småland och Blekinge. Den har mycket höga krav på sin livsmiljö och är därför ett tydligt tecken på värdefull natur.

Alldeles utanför Brokinds samhälle, ligger Ängsdjurgården. Namnet säger oss att det en gång varit öppen mark. Idag växer tät och delvis sumpig ädellövskog. Platsen har använts till jaktpark, bete och slåtter. Längre söderut ligger lövskogsklädda marker, delvis brant sluttande från Halls berg. Ett fjärde ekområde ligger nordväst om Brokinds slott och kallas Kohagen.

Alla dessa områden är värdefulla miljöer för framför allt mossor, lavar, svampar, insekter och fåglar. Bland fåglarna i området kan nämnas mindre hackspett och mindre flugsnappare. Hagens mest sällsynta växt är den mycket ovanliga stubbdaggkåpan.

För dig som besökare

Två parkeringar finns; en vid Brokinds skola och en vid Eggeby. Informationstavlor finns vid parkeringarna. Ingång genom staketet har gjorts för besökare som vill ta en promenad i ekhagen. Om du färdas på Kinda kanalsidan får du en fin glimt av hagmarkerna. En upptagsplats för kanot ligger vid Brokinds sluss. 

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland