Listorp naturreservat

Listorps naturreservat är en värdefull plats för gammelskogens karaktärsart tjädern. Reservatets kärna är en tjäderspelplats som varje vår blir arena för skogshönsens parningslek. Men områdets gamla tallar är även en viktig hemvist för ovanliga skalbaggar.

I Listorps naturreservat är skogarna präglade av tidigare bränder. Tallen är det vanligaste trädslaget och skogen är en mosaik av blöta myrmarker och tallrismossar och torra hällmarker. Hällarna är klädda med en fäll av lavar, framförallt gråvit och gulvit renlav med inslag av ruggar av islandslav.

Området innehåller barrträd av hög ålder och även om stora delar är påverkade av tidigare plockhuggning och utdikningsförsök, så finns det gamla träd även i dessa delar. Den äldsta och grövsta skogen finns norr om Femskälen, det fina gamla stenröset, som markerar sammanstrålningen av fem grannfastigheter. Här finns tallar som är omkring 250 år gamla.

Området har en rik insektsfauna med många spår av sällsynta arter. Ett exempel är skalbaggen reliktbock som behöver gammal tall och död tallved. Här finns även en rik flora av svampar och lavar som växer i och på träden. Några fina exempel är svampen laxticka och lavarna gammelgranslav och nästlav.

För dig som besökare

Här finns ingen parkering men du kommer till Listorps naturreservat genom att gå Östgötaledens sträckning mellan Stegeborg och Hösterum. På din vandring längs reservatet passerar du "Femskälen" som är ett stort gammalt gränsröse (upplagda stenar) som markerar gränsen mellan fem olika fastigheter.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i Listorps naturreservat ur beslutet från 2008. Texten är förenklad:

  • Du får inte köra motorfordon.
  • Du måste hålla ditt husdjur i koppel.
  • Du får inte göra skada på vare sig levande eller döda träd och buskar, det gäller även liggande döda träd, stammar och grenar.
  • Du får inte plocka mossor, lavar eller svampar men du får plocka matsvamp.
  • Du får inte störa djurlivet genom att klättra i träd som har fågelbo.
  • Du får inte samla insekter, spindlar, snäckor, musslor, sniglar, maskar och kräftdjur.
  • Du får inte skada sten, berg och mark genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få anordna tävling eller läger.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra undersökning som kan skada växtlivet eller djurlivet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Storlek: 24,1 hektar

Skyddsår: 2008

Kommun: Söderköping

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss