Listorp naturreservat

Listorps naturreservat utgörs av en brandpräglad talldominerad gammelskog i en mosaik av hällmarkstallskog, myr- och tallrismossar. Reservatets kärna är en tjäderspelplats som varje vår blir arena för skogshönsens fortplantningslekar. På det sättet är reservatet viktigt för gammelskogarnas kanske viktigaste karaktärsfågel, men de gamla tallarna är även hemvist för ovanliga skalbaggar.

Området innehåller barrträd av hög ålder och även om stora delar är påverkade av tidigare plockhuggning och utdikningsförsök, så är trädåldrarna höga även i dessa delar. Hällarna är överdragna av en gråvit fäll av lavar, framförallt gråvit- och gulvit renlav med inslag av ruggar av islandslav.

Området har en rik insektsfauna med många spår av sällsynta arter, exempelvis reliktbock, knutna till gammal tall och tallved. Även en rik svampflora finns i området som till exempel gammelgranslav, laxticka och nästlav.

Den äldsta och grövsta skogen finns norr om Femskälen, det fina gamla stenröset, som markerar sammanstrålningen av fem grannfastigheter. Här finns upp emot 250-åriga tallar.

För dig som besökare

Här finns ingen parkering men du kommer till Listorps naturreservat genom att gå Östgötaledens sträckning mellan Stegeborg och Hösterum. På din vandring längs reservatet passerar du "Femskälen" som är ett stort gammalt gränsröse (upplagda stenar) som markerar gränsen mellan fem olika fastigheter.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 24,1 hektar
Skyddsår: 2008
Markägare: privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland