Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Ormö naturreservat

Reservatet består av två öar, Ormö och Lillö, samt ett antal mindre holmar och skär som ligger i Valdemarsvikens yttre del. På de höglänta delarna domineras markerna av hällmarker med tunt, eller inget, jordlager av morän och berget går ofta i dagen.

Större delen av Ormö och Lillö domineras av medelålders barrskog. Fältskiktet är risdominerat med arter som blåbär, lingon och kråkbär. Närmast stranden finns det små bestånd med klibbalstrandskog. Den delen av Ormö som ligger väster om stugområdet ingår i en stor fålla som betas av ett litet antal nötdjur.

I fållan ingår hällmarktallskog, risdominerad barrskog, före detta åker- och ängsmark och lundmiljöer med hassel och äldre ek och ask samt hamlade lindar. I en torrbacke på den före detta ängsmarken finns en artrik och hävdgynnad flora med bockrot, blåklocka, gullviva, jungfrulin, backnejlika, brudbröd, knägräs, darrgräs och Adam och Eva. Lindarna är gamla och de har blivit återhamlade under sen tid.

Hela Ormö och Lillö är tydligt skogsbrukspåverkade och det är främst på hällmarkerna som det finns inslag av gamla träd och död ved. På tallarna finns det bland annat tallticka och på veden växer det krävande arter som laxticka och ladlav.

Det är känt att det har funnits bosättningar på Ormö sedan början av 1700-talet. Två fornlämningar i form av stensättningar finns på Lillö och Ormö och dessa vittnar om att det har funnits mänsklig aktivitet på öarna sedan en lång tid tillbaka. Åker- och ängsmarken hade sin största utbredning under början av 1800-talet. Dessa låg främst på västra delen av Ormö.

För dig som besökare

I reservatet finns inga anordningar för friluftslivet men du är välkommen att besöka området efter egen förmåga. Reservatet kan endast nås med båt.

Norra delen av Ormö betas sommartid av nötkreatur. Under denna period rekommenderar vi att du inte går in med hund i hagarna eftersom det kan göra betesdjuren stressade och aggressiva.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i Ormö naturreservat ur beslutet från 1972. Texten är förenklad:

  • Du får inte skada sten, berg eller mark.
  • Du får tälta maximalt en natt och endast på plats som godkänts av markägaren.
  • Du får förtöja båt maximalt en natt och endast på plats som godkänts av markägaren.
  • Du får inte störa djurlivet genom att till exempel gå nära fågelbo, lya eller gryt.
  • Du måste hålla hund i koppel.
  • Du får inte spela ljud eller musik på ett störande sätt.

Observera att ön Lilla Björnskär omfattas av fågelskydd som innebär att du inte får gå iland under vissa tider på året och att du måste hålla ett avstånd på minst 100 meter från strand. Fågelskyddsområdets gränser och tider kan du se via denna länk till Naturvårdsverkets karta. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Storlek: 547 hektar

Skyddsår: 1972

Kommun: Valdemarsvik

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss