Gorgberget naturreservat

Gorgberget är en platå med äldre hällmarkstallskog med små skvattrammossar och blockiga branter. Området är en rest av de en gång stora och omtalade gamla tallskogarna kring Stora Löpgöl. Här kan du se tallar av enorma dimensioner eller knotiga av ålder med vridna stammar.

I området finns även granar som är över 300 år, vilket är ovanligt för Östergötland. De höga naturvärdena i Gorgbergets naturreservat är knutna till gammelträden och den rika förekomsten på död tallved.

På gamla tallar har man hittat kläckhål och spår efter den rödlistade skalbaggen raggbock. För att hjälpa denna kräsna skalbagge att leva kvar i området och fortsätta föröka sig har Länsstyrelsen fällt några äldre, grova tallar. Dessa tallar måste väljas ut noga och ligga i soligt läge för att de ska vara lämpliga för raggbocken att lägga sina ägg där.

Några intressanta arter i reservatet är bland annat gammelgranlav och kattfotslav som växer på granbark, nästlav på grangrenar, dvärgbägarlav och ladlav på död tallved. Skogen är en fin miljö för vår största skogsfågel tjäder. Även hackspettar, talltita och andra skogsmesar finns i reservatet.

Området är känt för sina gamla gränsrösen som markerar var ägogränserna ligger. Dessa så kallade "gorgbergsrör" är skyddade som fast fornlämning och kan beskådas i reservatsgränsen.

För dig som besökare

Gorgberget naturreservat har inga anordningar för dig som besökare men det är ändå värt ett besök. Östgötaleden passerar förbi naturreservatet, precis vid bergets fot.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 39,2 hektar
Skyddsår: 2011
Markägare: privat och Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland