Hägerstad slotts ekhage naturreservat

Uppe på åsen i Hägerstads slotts ekhage står ett antal grova och halvgrova ekar bland andra lövträd. De gamla träden erbjuder livsrum åt många ovanliga arter. Här finns bland annat den sällsynta Läderbaggen, som avslöjar sin närvaro med sin karaktäristiska doft av plommon och läder.

Hägerstad slotts ekhage utgörs av en vacker ås som bildades under den senaste istiden. Smältvatten från isen transporterade krossat bergsmaterial som rundslipades i isälvarnas strömmar. När älven mynnade ut framför iskanten bildades rullstensåsar av sand, grus och sten. Du kan studera det mjukt rundade isälvsmaterialet längs med vägen i reservatets norra del.

Betesmarken som breder ut sig på åsen får sin karaktär av månghundraåriga ekjättar. På och i ekarna lever en stor mängs sällsynta lavar och insekter. Den ovanliga läderbaggen lever i trädens mulm. Mulm är en sågspånslik blandning av gnagrester, spillning och döda insekter som bildas i ihåliga ekstammar.

När du vandrar i reservatet kan du se ett antal fornlämningar som berättar om förgångna tiden. Utmed ekhagen finns ett gravfält från yngre järnåldern.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Storlek: 6,2 hektar
Skyddsår: 2002
Markägare: Hammersta Konsult AB
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland