Rävsholmen naturreservat

Den rika förekomsten av olikåldriga, ofta gamla och delvis döda, ekar på Rävsholmen är av mycket stort värde. På marken växer en artrik och betespräglad flora som också är skyddsvärd.

Rävsholmen var förr en holme men är idag på grund av landhöjningen sammanvuxen med fastlandet. Området har länge använts som betesmark. På sluttningar växer gamla, spärrkroniga ekar. Det finns också gott om döda och ihåliga ekar. Nere i dalgångarna är det något mera öppet. Här växer bland annat korskovall, svinrot, löktrav och bergtörel.

Uppe på höjderna går berget i dagen. Bland mer eller mindre täta buskage av slån och nypon finns bland annat blodnäva, jungfrulin, vit fetknopp, gaffel- och hällebräken.

För dig som besökare

Runt holmen finns flera fina stränder som lockar till sig båtturister. För andra besökare är området mera svårtillgängligt eftersom inga vägar leder ner till Rävsholmen.

Sommartid betas reservatet av nötkreatur. Under denna period rekommenderar vi att du inte går in med hund i hagarna eftersom det kan göra betesdjuren stressade och aggressiva.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Storlek: 45 hektar

Skyddsår: 1943 som domänreservat som omfördes till naturreservat 1995

Kommun: Norrköping

Markägare: Sveaskog

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss