Rävsholmen naturreservat

Den rika förekomsten av olikåldriga, ofta gamla och delvis döda, ekar på Rävsholmen är av mycket stort värde. På marken växer en artrik och betespräglad flora som också är skyddsvärd.

Rävsholmen var förr en holme men är idag på grund av landhöjningen sammanvuxen med fastlandet. Området har länge använts som betesmark. På sluttningar växer gamla, spärrkroniga ekar. Det finns också gott om döda och ihåliga ekar. Nere i dalgångarna är det något mera öppet. Här växer bland annat korskovall, svinrot, löktrav och bergtörel.

Uppe på höjderna går berget i dagen. Bland mer eller mindre täta buskage av slån och nypon finns bland annat blodnäva, jungfrulin, vit fetknopp, gaffel- och hällebräken.

För dig som besökare

Runt holmen finns flera fina stränder som lockar till sig båtturister. För andra besökare är området mera svårtillgängligt eftersom inga vägar leder ner till Rävsholmen.

Sommartid betas reservatet av nötdjur. Under denna period rekommenderar vi att du inte går in med hund i hagarna eftersom det kan göra betesdjuren stressade och aggressiva.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet.

Serviceinformation

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 45 hektar
Skyddsår: 1995
Markägare: Sveaskog
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland