Åbobranterna naturreservat

Åbobranterna är ett högt berg med en rasbrant med gammal och grov skog. Utsikten är vidsträckt ut över södra skogsbygden. Väster om branterna finns mer lättvandrade skogar.

Strax öster om Vipprössle i södra Ulrika (Linköpings kommun) ligger ett skogsområde som kallas Åbobranterna. Vid Åbobranterna är det ordentligt bergigt. Det är typiskt för det småländska höglandet som tar sin början här. Höjdskillnaden mellan berg och dal är i den norra delen hela 75 meter.

I branterna växer grova granar och det finns även stora aspar och björk samt enstaka sälg, lönn, lind och rönn. Längs bergets krön tar tallen vid i hällmarksmiljön. Det finns uppgifter om upp till 300 år gamla tallar från södra delen av området. Väster om branterna finns mer lättvandrade skogar där tall och gran blandas i lika delar.

I reservatet är det vanligt med död ved, både som liggande och stående träd. Död ved är ovanligt i dagens produktionsskogar och därför ett mycket viktigt inslag i området. Det finns även ett par yngre skogsavsnitt i området och en yta med stormfälld skog. 

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns vanligen också på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 36,9 hektar
Skyddsår: 2016
Markägare:
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland