Höga flöden i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Packarps lövskog naturreservat

Den bitvis täta och snåriga lövskogen spricker stundom upp i ljusa gläntor. Naturreservatet är en lövskogspärla och en viktig livsmiljö för många olika arter.

Den vildvuxna skogen är hemvist för ett rikt växt- och djurliv, däribland arter som har svårt att klara sig i intensivt brukade skogar. Här domineras trädbeståndet av asp, björk och hassel.

I området finns gott om död ved i olika former, något som är viktigt för många arter som lever i skogen. På avbrutna björkstammar växer svampen fnöskticka och den vackra och ovanliga kandelabersvampen växer på murken aspved. Hackspettar hittar mängder av skalbaggslarver i de döda träden.

Lövskogen vid Packarp användes förr som betesmark, men har sedan en längre tid tillbaka endast brukats skonsamt. Ett undantag är reservatets norra del som betas än idag. Här är inslaget av ädellövträd som asp, lind och ek större. Flera träd har spår av hamling, då lövade kvistar förr skördades som vinterfoder till husdjuren. Hamling är idag en skötselåtgärd i naturreservatet.

För dig som besökare

En parkering finns med plats för två bilar. I övrigt finns inga anordningar för friluftslivet men du är välkommen att besöka området efter egen förmåga.

Sommartid betas delar av området av nötkreatur. Vi rekommenderar dig att inte gå in med hund i hagarna då det kan göra betesdjuren stressade och aggressiva.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i naturreservatet Packarps lövskog ur beslutet från 2007. Texten är förenklad:

 • Motorfordon får endast köras på befintliga bilvägar.
 • Du får tälta maximalt två dygn i följd.
 • Du får inte ställa upp husvagn.
 • Du måste hålla ditt husdjur i koppel.
 • Du får inte göra skada på vare sig levande eller döda träd och buskar.
 • Du får inte störa djurlivet genom att klättra i träd som har fågelbo.
 • Du får inte samla insekter, spindlar, snäckor, musslor, sniglar, maskar och kräftdjur.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få anordna tävling eller läger.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra undersökning som kan skada växtlivet eller djurlivet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Storlek: 34 hektar

Skyddsår: 2007

Kommun: Linköping

Markägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss