Packarps lövskog naturreservat

Den bitvis täta och snåriga lövskogen spricker stundom upp i ljusa gläntor. Naturreservatet är en lövskogspärla och en viktig livsmiljö för många olika arter.

Den vildvuxna skogen är hemvist för ett rikt växt- och djurliv, däribland arter som har svårt att klara sig i intensivt brukade skogar. Här domineras trädbeståndet av asp, björk och hassel.

I området finns gott om död ved i olika former, något som är viktigt för många arter som lever i skogen. På avbrutna björkstammar växer svampen fnösticka och den vackra och ovanliga kandelabersvampen växer på murken aspved. Hackspettar hittar mängder av skalbaggslarver i de döda träden.

Lövskogen vid Packarp användes förr som betesmark, men har sedan en längre tid tillbaka endast brukats skonsamt. Ett undantag är reservatets norra del som betas än idag. Här är inslaget av ädellövträd som asp, lind och ek större. Flera träd har spår av hamling, då lövade kvistar förr skördades som vinterfoder till husdjuren. Hamling är idag en skötselåtgärd i naturreservatet.

För dig som besökare

En parkering finns med plats för två bilar. I övrigt finns inga anordningar för friluftslivet men du är välkommen att besöka området efter egen förmåga.

Sommartid betas delar av området av nötdjur. Vi rekommenderar dig att inte gå in med hund i hagarna då det kan göra betesdjuren stressade och aggressiva.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 34 hektar
Skyddsår: 2007
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland