Ängelholm naturreservat

Ängelholms naturreservat i de centrala delarna av Gryts skärgård utgör en mycket typisk del av det som brukar kallas mellanskärgård. Under sommaren är de holmar som har kala klippor attraktiva för bad och solbad.

Det västra reservatområdet består av fyra större holmar: Ramsholmen, Skrocksholm, Lång­holmen och Slingerholmen samt ett 20‑tal mindre holmar och skär. Skogen på Rams­holmen är urskogsliknande och även övriga holmar visar små ingrepp i skogen under senare tid. Kräppelholmarna är fågelskär med en stor koncentration av häckande sjöfåglar. Även andra skyddsvärda fågel­arter kan förekomma i området.

I det östra delen av reservatet ligger öar som till övervägande del består av hällmarker med stallskog. Men i svackor med djupare jordlager växer ek och lind. Öarna är i ofta mycket kuperade, men några undantag finns som till exempel den flacka Ängholmen.

Ängholmen och Hässelö är till stora delar lövskogsbevuxna och betespräglade. Spår av äldre slåtterytor finns även på flera av de andra öarna. De flesta beskogade öarna är relativt opåverkade av skogsavverkningar. Små huggningar till husbehov har dock utförts på de större öarna.

Ängelholms naturreservat består av två delområden på olika fastigheter och med separata beslut och skötselplaner. Ängelholms naturreservat ingår som del av Natura 2000-området S:t Anna och Gryts skärgårdar.

För dig som besökare

Reservatet har inga anordningar för besökare men du är välkommen att besöka området efter egen förmåga. Reservatet kan endast nås med egen båt. Närmaste större hamn är Gryt. Farleden till Fredriksnäs och Strandviken går igenom reservatet.

Öarna Hässelö och Ängholmen betas sommartid av får och nötdjur. Vi rekommenderar att du inte går iland med hund på dessa öar eftersom det kan göra betesdjuren stressade och aggressiva.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också på skyltar på ett flertal öar i reservatet.

Respektera tillträdesförbudet på gällande fågelskyddsområde som finns i reservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Storlek: 907,7 hektar

Skyddsår: 1972

Kommun: Valdemarsvik

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss