Stockmossen naturreservat

Stockmossens naturreservat består av äldre granskog på bördig och kalkrik mark. Skogen har varit orörd en längre tid vilket gjort att det finns gott om död ved och gamla granar. I västra delen är den gamla granskogen kraftigt påverkad av stormarna Gudrun och Per och efterföljande granbarkborreskador.

I Stockmossen är gran det vanligaste trädslaget. Marken är småblockig och kalkrik vilket gör den bördigare än den genomsnittliga skogsmarken i Östergötland. I norr och väster är den gamla granskogen kraftigt påverkad av stormarna Gudrun och Per, och efterföljande granbarkborreskador.

I den västra delen gapar stora hål i skogen efter att stormarnas trädfällningar och det är svår att ta sig fram här på grund av alla gamla vindfällen. Ungskog av asp tittar nu upp, en ovanlighet i dessa skogar med högt vilttryck. Nu står gammeltallarna exponerade i solljuset och insektslivet kring dem gynnas, samtidigt som vi har ett överflöd av död ved av gran som kan leda till varierat och rikt insektsliv. Nya lövträd och gran på väg upp i gläntorna.

Än finns delar av gammelskogen kvar med mossbelupna stenar, block, stubbar och multnande stammar. Visst finns det mycket som kan väcka intresse hos besökaren. I området finns en mosse (Stockmossen) och flera lövsumpskogar insprängda. Centralt ligger även en liten göl. På gamla kalhyggen växer det i dag unga lövskogar och fågellivet är rikt med bland annat mindre hackspett och bivråk.

De högsta naturvärdena i området är främst knutna till orördhet och död ved. I dessa delar finns gott om gamla granar och multnande ved i olika nedbrytningsstadier. Till den döda veden är också en stor del av områdets biologiska mångfald knuten. Framförallt är de rödlistade arterna knutna till multnande ved av gran men även av asp och senvuxen gammal gran.

Området har en rik vedsvampsflora med arter som ostticka och gränsticka. Bland mossfloran finns rariteterna skogstrappmossa och vedsäckmossa. Ett par riktigt känsliga lavar som trådbrosklav och hållav finns även i området.

För dig som besökare

Detta reservat har ingen parkering eller andra anordningar för dig som besökare. Vägarna in till området är bommade.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Storlek: 131 hektar

Skyddsår: 2008

Kommun: Åtvidaberg

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss