Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Stockmossen naturreservat

Stockmossens naturreservat består av äldre granskog på bördig och kalkrik mark. Skogen har varit orörd en längre tid vilket gjort att det finns gott om död ved och gamla granar. I västra delen är den gamla granskogen kraftigt påverkad av stormarna Gudrun och Per och efterföljande granbarkborreskador.

I Stockmossen är gran det vanligaste trädslaget. Marken är småblockig och kalkrik vilket gör den bördigare än den genomsnittliga skogsmarken i Östergötland.

I norr och väster är skogen kraftigt påverkad av stormarna Gudrun och Per, och efterföljande angrepp av granbarkborre. Det kan bitvis vara svårt att ta sig fram på grund av gamla vindfällen. Ungskog av asp tittar nu upp, en ovanlighet i dessa skogar med högt vilttryck. Nu står gammeltallarna exponerade i solljuset och insektslivet kring dem gynnas, samtidigt som vi har ett överflöd av död ved av gran som kan leda till varierat och rikt insektsliv. Nya lövträd och gran är på väg upp i gläntorna.

Än finns delar av gammelskogen kvar med mossklädda stenar, block, stubbar och multnande stammar. I området finns en mosse (Stockmossen) och flera lövsumpskogar insprängda. Centralt ligger även en liten göl. På gamla kalhyggen växer det i dag unga lövskogar och fågellivet är rikt med bland annat mindre hackspett och bivråk.

De högsta naturvärdena finns i de orörda områdena. I dessa delar finns gott om gamla granar och multnande ved i olika stadier av nedbrytning. Till den döda veden är också en stor del av områdets biologiska mångfald knuten. Framförallt är de rödlistade arterna knutna till multnande ved av gran men även av asp och granar som vuxit långsamt och blivit gamla.

Området har en rik flora av svampar som växer på träd och ved, till exempel ostticka och gränsticka. Bland mossorna finns rariteterna skogstrappmossa och vedsäckmossa. Ett par riktigt känsliga lavar som trådbrosklav och hållav finns även i området.

För dig som besökare

Detta reservat har ingen parkering eller andra anordningar för dig som besökare. Vägarna in till området är bommade.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i Stockmossens naturreservat ur beslutet från 2008. Texten är förenklad:

  • Du får inte köra motorfordon.
  • Du får inte göra någon skada på vare sig levande eller döda träd och buskar.
  • Du får inte gräva upp växter.
  • Du får inte samla mossor, lavar eller vedsvampar.
  • Du får inte störa djurlivet genom att till exempel klättra i träd som har fågelbo.
  • Du får inte samla insekter, spindlar, snäckor, sniglar, musslor, maskar och kräftdjur.
  • Du får inte skada sten, berg och mark genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få anordna tävlingar eller läger.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra undersökning som kan skada växtlivet eller djurlivet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Storlek: 131 hektar

Skyddsår: 2008

Kommun: Åtvidaberg

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss