Odensgöl naturreservat

Odensgöls naturreservat är ett avsides beläget, svårtillgängligt och svårframkomligt skogsområde. Ett besök här garanterar äkta vildmarkskänsla, orörd skog och tystnad, kanske nutidens största bristvara.

Skogen karaktäriseras av naturskogsartad, lövrik gammal barrskog med stort inslag av gamla tallar. I höjdpartiernas branter finns knotiga gamla ekar. Mellan bergen finns örtrika granskogar, al-och björksumpskogar och tallrismossar. Det finns ett stort inslag av död ved i form av lågor och torrakor.

På höjder går berg i dagen och mellan hällarna växer gamla tallar. I branterna dominerar gran, men det finns även en hel del gamla aspar och ekar, som med sina håligheter är viktiga för fåglar och insekter.

På mer låglänt mark växer det främst granskog. Granskogen är på sina ställen örtrik, vilket inte är så vanligt i dagens brukade landskap. I botten av ett par svackor är marken blöt och här finner man fina sumpskogar med alar som står på sina socklar, samt lite gran och björk. I reservatets nordvästra del består en svacka istället av en tallrismosse.

Skogen innehåller gott om gamla träd och död ved, vilket ger förutsättningar för en hög biologisk mångfald. Inte mindre än nio nationellt hotade arter är funna här, samt sju regionalt rödlistade. De sällsynta arterna är knutna till olika träd, både levande och döda, men även till marken med dess olika miljöer, så som källor, fuktstråk och bördig jord.

I de örtrika delarna växer bland annat sårläka, skärmstarr, gullpudra, vippärt och vårärt, men även svampfloran är intressant med förekomst av till exempel rotfingersvamp. Den är sällsynt och hör till de svampar som inte tål slutavverkningar.

I den västra sumpskogen växer den vackra dunmossan. Lunglaven förekommer främst på lövträd, som asp och ek, i ljusa miljöer, men måste ha en konstant och hög luftfuktighet och har därför ofta sin hemvist i branter som är naturligt ljusa.

Under 2014 anlade förvaltningen en vandringsled in i området för att underlätta besök i reservatet.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 38,2 hektar
Skyddsår: 2007
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland