Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Odensgöl naturreservat

Odensgöls naturreservat ligger avsides, svårtillgängligt och svårframkomligt. Ett besök här garanterar äkta vildmarkskänsla med orörd skog och tystnad. Kanske nutidens största bristvara?

I Odensgöl är barrskogen gammal och varierande med många olika trädslag. På höjderna växer gamla tallar och i branterna finns knotiga gamla ekar. Aspar med sina håligheter är viktiga för fåglar och insekter. Mellan bergen är granskogarna örtrika och på blötare marker finns tallrismossar och sumpskogar med klibbal och björk. På både torr och blöt mark finns liggande döda träd i av olika slag som bidrar till områdets biologiska mångfald.

På mer låglänt mark växer det främst granskog. Granskogen är på sina ställen örtrik, vilket inte är så vanligt i dagens brukade landskap. I botten av ett par svackor är marken blöt och här finner man fina sumpskogar med alar som står på sina socklar, samt lite gran och björk. I reservatets nordvästra del består en svacka istället av en tallrismosse.

Skogen innehåller gott om gamla träd och död ved, vilket ger förutsättningar för en hög biologisk mångfald. Inte mindre än nio nationellt hotade arter är funna här, samt sju regionalt rödlistade. De sällsynta arterna är knutna till olika träd, både levande och döda, men även till marken med dess olika miljöer, så som källor, fuktstråk och bördig jord.

I de örtrika delarna växer bland annat sårläka, skärmstarr, gullpudra, vippärt och vårärt, men även svampfloran är intressant med förekomst av till exempel rotfingersvamp. Den är sällsynt och hör till de svampar som inte tål slutavverkningar.

I den västra sumpskogen växer den vackra dunmossan. Lunglaven förekommer främst på lövträd, som asp och ek, i ljusa miljöer, men måste ha en konstant och hög luftfuktighet och har därför ofta sin hemvist i branter som är naturligt ljusa.

För dig som besökare

I en vägkorsning finns en yta med plats för fyra bilar att parkera på. Vid parkeringen finns informationsskylt om naturreservatet. En orangemarkerad vandringsled går från parkeringen in i reservatet. Leden är drygt 1,5 kilometer lång och förhållandevis lätt att vandra.

I området har granar dött på grund av angrepp av granbarkborre. Dessa stående döda granar kan lätt bli spröda och gå av. Vi uppmanar dig att vara uppmärksam och försiktig.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i Odensgöls naturreservat ur beslutet från 2007. Texten är förenklad:

  • Du får inte köra motorfordon.
  • Du får inte göra skada på vare sig levande eller döda träd och buskar.
  • Du får inte plocka växter, mossor, lavar eller svampar. Men du får plocka bär och matsvamp.
  • Du får inte störa djurlivet genom att klättra i boträd.
  • Du får inte samla insekter, spindlar, snäckor, musslor, sniglar, maskar och kräftdjur.
  • Du får inte skada sten, berg eller mark genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Storlek: 38,2 hektar

Skyddsår: 2007

Kommun: Åtvidaberg

Markägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss