Hulebo naturreservat

Hulebo naturreservatet består av slingrande branter mot sjön Nedre Emmaren. Här växer en ekdominerad ädellövskog som har fått stå förhållandevis orörd på grund av den svårtillgängliga terrängen. Från krönet, som reser sig 70 meter över sjön, får du som besökare en fin utsikt över omgivningen.

Området tillhör den lilla gården Hulebo och har en gång i tiden varit halvöppen äng med klippta lövträd och omgivande trädbärande ängsmarker. Idag har igenväxningen gått långt och trädskiktet är tätt. Sveriges alla vanliga lövträdarter finns här i en salig blandning.

Precis som tallarna på krönets hällmarker växer de knotiga ekarna lågt men kan ändå vara flera hundra år gamla. Nedanför själva branten, öster om gården, både utanför och innanför reservatet, finns rester av åker och äng med odlingsrösen och gamla askar som tidigare hamlats. Hamling är ett sätt att beskära trädens grenar och används för att skapa foder åt boskap. Ovan branten står områdets äldsta ek, en halvdöd kortvuxen jätte, som måste vara mellan 500-1000 år.

Ett stort antal lavar är knutna till de gamla lövträden. Bland de ovanliga finns blomskägglav, skuggorangelav och den storvuxna lunglaven. I lövskogen finns en så kallad lundflora med växter som trivs i näringsrik jord, bland annat myskmadra, tandrot, trolldruva och gräset lundslok.

För dig som besökare

Området saknar vandringsled men det finns en P-plats ovan Huleboinfarten vid Valö naturreservat. Därifrån kan man själv orientera och vandra in genom området, via skogsbilvägarna.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats

Kontakt

Fakta

Storlek: 31,9 hektar
Skyddsår: 2006
Markägare: privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland