Hulebo naturreservat

Hulebo naturreservatet består av slingrande branter mot sjön Nedre Emmaren. Här växer en ekdominerad ädellövskog som har fått stå förhållandevis orörd på grund av den svårtillgängliga terrängen. Från krönet, som reser sig 70 meter över sjön, får du som besökare en fin utsikt över omgivningen.

Området tillhör den lilla gården Hulebo och har en gång i tiden varit halvöppen äng med klippta lövträd och omgivande trädbärande ängsmarker. Idag har igenväxningen gått långt och trädskiktet är tätt. Sveriges alla vanliga lövträdarter finns här i en salig blandning.

Precis som tallarna på krönets hällmarker växer de knotiga ekarna lågt men kan ändå vara flera hundra år gamla. Nedanför själva branten, öster om gården, både utanför och innanför reservatet, finns rester av åker och äng med odlingsrösen och gamla askar som tidigare hamlats. Hamling är ett sätt att beskära trädens grenar och används för att skapa foder åt boskap. Ovan branten står områdets äldsta ek, en halvdöd kortvuxen jätte, som måste vara mellan 500-1000 år.

Ett stort antal lavar är knutna till de gamla lövträden. Bland de ovanliga finns blomskägglav, skuggorangelav och den storvuxna lunglaven. I lövskogen finns en så kallad lundflora med växter som trivs i näringsrik jord, bland annat myskmadra, tandrot, trolldruva och gräset lundslok.

För dig som besökare

Det finns ingen parkering eller andra anordningar för dig som besökare men du är välkommen att besöka området till fots efter egen förmåga. Enklast startar du då från parkeringen till Valö naturreservat och går längs med vägar och når reservatet norrifrån via skogsbilvägar. Promenaden till reservatet blir då mellan två och tre kilometer lång enkel väg. Själva reservatet är brant och kraftigt kuperat och lämpar sig för den vana skogsvandraren.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Storlek: 31,9 hektar

Skyddsår: 2006

Kommun: Kinda

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss