Gamlebofjärden naturreservat

ÖVERKLAGAT

Beslutet att bilda Gamlebofjärdens naturreservatet är överklagat. Länsstyrelsen bedriver ingen skötsel av reservatet så länge det är överklagat. Vid en överklagan gäller dock C-föreskrifterna under tiden regeringen handlägger ärendet. Föreskrifterna hittar du i reservatsbeslutet.

I Gamlebofjärdens naturreservat finns en stor variation av olika naturtyper. Besökaren hittar halvöppna välbetade ekhagar med grova ekar, betade luckiga gammelskogar med gamla tallar, magra tallhällmarker och havsstränder. Genom reservatet går Östgötaleden. Vid parkeringen, som ligger utanför reservatet, finns också en kommunal badplats.

Natur och arter

Det varierade skärgårdslandskapet inom Gamlebofjärdens naturreservat har en mängd olika naturtyper. Skogens höga ålder, den långa kontinuiteten av betade marker och inslaget av döda träd skapar förutsättningar för en mängd olika arter att leva här.

Här finns ovanliga svampar, lavar, mossor, insekter, fåglar och kärlväxter. Flera av arterna är både känsliga och hotade. Ett exempel är hasselsnoken. Den vill gärna ha varma sydsluttningar, med mycket block och skrymslen som den kan gömma sig i. Solvarma sluttningar skapas bland annat genom att djur betar i stora delar av reservatet.

Det är inte bara hasselsnoken som uppskattar de betade markerna. Betesdjuren är en förutsättning för områdets blomsterrika hagmarker med vidgreniga gamla ekar. I den solvarma öppna betesmarken trivs ovanliga insekter, till exempel fjärilarna mindre blåvinge, bredbrämad bastardsvärmare och sexfläckig bastardsvärmare. Bastardsvärmarna är vackert sammetssvarta med lysande röda fläckar på vingarna.

Också den betade skogen har speciella värden. Den är luckig och ljusöppen vilket ger bra förutsättningar för flera svampar och kärlväxter. Den är också strövvänlig och trevlig att vistas i.

Träden i skogen är gamla, det finns tallar som är över 200 år, vilket även det skapar rum för många arter. Talltickan är en relativt vanlig vedsvamp i den riktigt gamla tallskogen. Svampen underlättar för spillkråkan att hacka ut ett bohål i den uppmjukade veden.

För dig som besökare

Gamlebofjärdens naturreservat ligger intill tätorten Gryt. Strax utanför reservatet finns en kommunal badplats som kallas Sandgärdets havsbad. Till badet finns en större parkering som även reservatsbesökare kan parkera på.

Det går också att ta sig med Östgötatrafikens busslinje mellan Valdemarsvik och Fyrudden och gå av vid busshållplatsen "Gryt". Från hållplatsen är det sedan en knapp kilometer till Sandgärdets havsbad om du går eller cyklar den närmsta vägen. Men du kan också gå en lite längre men trevligare sträcka längs Östgötaleden och då är det 1,4 kilometer till badet.

Från badet kan du fortsätta att promenera Östgötaleden utefter en grusväg in i reservatet, förbi Gryts hembygdsgård Björkudden, och för den som vill går det att promenera vidare till det närliggande naturreservatet Ekön.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i Gamlebofjärdens naturreservat ur beslutet från 2022. Texten är förenklad:

 • Du får tälta maximalt två dygn i följd på samma plats.
 • Du får parkera husvagn eller husbil under maximalt ett dygn.
 • Du får inte skada sten, berg och mark genom att till exempel borra, gräva, rista hacka, måla eller liknande.
 • Du får inte samla grenar och annat trä.
 • Du får inte göra någon skada på vare sig levande eller döda träd och buskar.
 • Du får endast göra upp eld på grillplats som anordnats och skyltats av Länsstyrelsen.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få anordna tävlingar för fler än 200 deltagare eller läger för fler än 50 deltagare. Undantag är Gryts hembygdsförenings aktiviteter och aktiviteter som sker på elljusspår och leder.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få göra undersökning som kan ha negativ påverkan på växtlivet eller djurlivet.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få anlägga leder, grillplatser, rastplatser och liknande.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förFiske Fiske
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Storlek: 158 hektar

Skyddsår: 2022

Kommun: Valdemarsvik

Markägare: Stiftet

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss