Ekebergs lövskog naturreservat

Ekebergs lövskog är en före detta löväng som nu domineras av äldre lövskog av framförallt asp, ek och björk med riklig förekomst av döda och döende träd. Delar av området har också utnyttjats som betesmark.

Fältskiktet har typisk lundkaraktär med många värdefulla växter. Blåsippor förekommer rikligt och det finns inslag av svart trolldruva, underviol och vårärt. Det finns även många värdefulla mossor och lavar, varav flera är hotade eller klassade som signalarter. Ekebergs lövskog är också av stort värde för insekter, med tanke på alla döda och döende träd.

För fåglarna är den rika tillgången på föda och bohål viktig och det finns gott om bohål och hack efter födosök i de äldre träden. Typiska arter bland häckfåglarna i lövskogen är till exempel nötväcka, grönsångare, svartvit flugsnappare och grå flugsnappare. Andra regelbundna häckfåglar är mindre hackspett, större hackspett, gröngöling, spillkråka, stenknäck och stjärtmes.

Hittills har 12 rödlistade arter påträffats i området, varav tre fåglar, tre insekter, tre lavar och tre svampar.

För dig som besökare

Vägen mellan Ekeberg och Mossebo går genom reservatet. Utmed vägen finns parkering med plats för fyra bilar. Fikabord och informationsskylt finns vid parkeringen. I reservatet finns inga vandringsleder men du är välkommen att besöka området efter egen förmåga.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland