Toppkullaberget naturreservat

Toppkullaberget utgörs av ett brant långsträckt berg, klätt med gammal tallskog. Vid bergets östra sida finns inslag av stup med en iögonfallande storblockig rasbrant nedanför.

Toppkullaberget höjer sig över Bringesån och sjöarna Övre Föllingen och Lillsjön. Reservatet präglas av tallhällmarker, ofta med berg i dagen och rikligt med gamla tallar. Nedanför berget ingår också andra skogstyper som blandskogar, sumpskogar granskogar och lövskogar med asp och ädla lövträd.

Utspritt i barrskogen finns död ved i olika nedbrytningsstadier -värdefulla miljöer för många insekter, vedsvampar, lavar, mossor och hackspettar.

För dig som besökare

I Toppkullabergets naturreservat finns ingen parkering eller andra anordningar för besökare men du är välkommen att besöka området efter egen förmåga. Den som lyckas ta sig upp på berget får vida vyer över sjöarna och det närliggande naturreservatet Hylta bränder. 

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns vanligen också på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 34,2 hektar
Skyddsår: 2019
Kommun: Kinda
Markägare: privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland