Kokärrets gammelskog naturreservat

Kokärrets skogsområde med den 150-åriga barrblandskogen har i stort sett varit undantaget modernt skogsbruk. Här är det gott om grova och höga träd och i reservatets nordvästra del kan du titta närmare på en stor och välbevarad gammal varggrop.

Kolmården, till vilket Kokärret hör, betyder "bränd skog" och syftar på att skogarna i denna del av Östergörland brann naturligt och ofta. Du kan på flera ställen se spår efter skogsbränder på tallar som är svedda på ena sidan. Detta kallas för brandljud.

Dessutom framställdes mycket kol i dessa trakter för att användas i masugnarna vid järnbruken. I reservatet finns åtminstone en gammal kolbottenfrån denna tid. En kolbotten är en lämning efter en kolmila, där man förr i tiden utvann träkol.

Området är lätt kuperat med många gamla träd, främst tall men även en del gran. På marken är det gott om blåbärsris. I en sänka mellan bergshöjderna är marken mer fuktig. I sumpskogarna går det att hitta intressanta arter som ullticka och gammelgranslav. Norr om sumpskogarna växer bland annat garnlav, den lilla orkidén knärot och grönpyrola.

Under vårvintern har tjädern en lekplats här i gammelskogen, där tupparna brukade spela. Järpe och tretåig hackspett är andra fåglar som finns i reservatet.

I Kokärrets gammelskog växer vedtrappmossa och andra sällsynta arter som behöver gamla träd och död ved för att överleva. De är känsliga för avverkningar och trivs bäst i skogar som under lång tid har varit undantagna från modernt skogsbruk.

För dig som besökare

Du parkerar vid Erikslunds naturreservat (vid Nunnebanan) som ligger cirka 600 meters promenad väster om Kokärrets naturreservat. Från parkeringen kan du vandra längs en orangemarkerad vandringsled som går i en rundslinga genom reservatet. Leden passerar bland annat ett fikabord, en varggrop och en gammal kolbotten. Sammanlagt är leden i reservatet cirka 2,5 kilometer lång.

Du kan också komma hit till fots via Sörmlandsleden. Från Sörmlandsleden vid Nöden går en vandringsled in i Kokärrets naturreservat.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland