Arnö naturreservat

Arnö naturreservat tar dig tillbaka i tiden och visar hur skärgårdslandskapet såg ut vid förra sekelskiftet. Här kan du upptäcka luckiga barrskogar med fina, solbelysta gläntor och vackra orkidéklädda hällar.

På Valdermarsvikens sydsida ligger den utstickande udden Arnö. Större delen av reservatet består av betespräglad barrskog men här finns också öppna hagmarker och värdefulla strand- och vattenmiljöer.

Betet i de gamla skogarna innebär att skogen blir luckig och full av gräsbevuxna små gläntor. I öppna betesmarker och solbelysta gläntor växer en rik flora. Gullviva, jungfrulin, kattfot, spåtistel och mandelblomma tyder alla på en långvarig traditionell betesskötsel.

På yttre delen av Arnöudden växer en gammal hällmarkstallskog utan tydliga spår av bete. Här finns också intressanta berghällar med speciella veckade mönster. Dessa och många andra hällar i områden pryds av Adam och Eva. De vita och rosa orkidéerna pryder markerna i maj och juni tillsammans med stora mängder styvmorsviol.

För dig som besökare

En parkering med plats för cirka fem bilar finns utmed vägen till Kvädö. Därifrån är det cirka 800 meters promenad till reservatet. Informationsskyltar om reservatet finns vid parkeringen samt på ytterligare några platser i området.

Sommartid betas reservatet av nötdjur. Under denna period rekommenderar vi att du inte går in med hund i hagarna eftersom det kan göra betesdjuren stressade och aggressiva.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 128 hektar
Skyddsår: 1970
Markägare: privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Life Coast Benefit

Detta reservat ingår i ett EU-projekt. Läs mer här:

Besök projektets webbplats