Svensksundsviken naturreservat

Strandängar som sägs vara de mest vidsträckta utmed hela östersjökusten breder ut sig i Svensksundsviken. Under höst och vår rastar stora mängder flyttfåglar här. Sommartid kan du se häckande fåglar på maderna och i vassarna utmed viken. 

Svensksundsviken är en grund havsvik med ett tjugotal öar. Utmed vikens stränder ligger vidsträckta, betade strandängar, vassområden och torrbackar med enbuskar. Här och var finns också ekhagmarker. Vissa av öarna ska utvecklas till naturskog.

Fågellivet vid Svensksundsviken är mycket rikt. Sammanlagt har drygt 230 fågelarter setts här. Under vår och höst är viken en rastplats för många flyttfåglar, framför allt vadarfåglar, änder och gäss. För grågäss och fjällgäss är den en av de viktigaste rastplatserna i södra Sverige.

Det finns också många fåglar som häckar i vassarna och på de vidsträckta strandängarna. Du kan bland annat se vadarfåglar som rödbena, tofsvipa och den vackra storspoven med sin långa böjda näbb. Ibland kan man även skåda en samling av havsörnar.

Växtligheten på strandängarna är anpassad till ett liv nära havet. Här finner du bland annat det lågvuxna salttåget, strandkrypan, gulkämparna och den violetta högvuxna strandastern. Förr i tiden var havsstrandängarna vid Svensksundsviken viktiga slåtter- och betesmarker.

Men än idag brukas markerna väl med slåtter och bete. Detta är nödvändigt för att det värdefulla växt- och djurlivet ska fortleva.

För dig som besökare

En stor parkering finns intill väg 209, cirka 1 mil öster om Norrköping. Vid parkeringen finns informationsskyltar och flera fikabord. Från parkeringen utgår en vandringsled till ett utsiktsberg och vidare till ett fågeltorn.

För personer med nedsatt rörelseförmåga finns en parkering vid utsiktsberget, norr om Svensksunds gård. Från denna parkering till utsiktsberget är det cirka 30 meter. Vid utsiktsberget finns eldstad, vindskydd, fikabord, informationsskyltar och ett torrdass som är tillgänglig för personer med nedsatt rörelseförmåga. 

Från stora parkeringen till fågeltornet är det cirka 1,5 kilometers promenad. Vid fågeltornet finns fikabord. 

Föreskrifter

I delar av reservatet råder tillträdesförbud under perioden 1 april-30 juni med undantag för vandringslederna som får nyttjas året om.

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Eldplats Eldplats
  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
  • Rastplats Rastplats
  • Tillgänglighet Tillgänglighet
  • Torrdass Torrdass
  • Utsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 1974,8 hektar
Skyddsår: 1981
Markägare: privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Life Coast Benefit

Detta reservat ingår i ett EU-projekt. Läs mer här:

Besök projektets webbplats

Traktens historia