Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Siggeryd naturreservat

Siggeryds naturreservat ligger i ett vackert och småbrutet odlingslandskap. Här finns en flora som bara hittas där markerna under lång tid betats av djur eller slåttrats med lie. Blomsterfägringen lockar fjärilar och bin. Här finns också många trädslag av olika ålder och hackspettar som uppskattar de håliga träden.

Ett besök i Siggeryds naturreservat är en färgstark upplevelse. Reservatet har höga naturvärden knutna till betade och slåttrade miljöer. Här finns en lång rad hävdgynnade växter. En slåtteräng och en mindre yta som betas har särskilt rik flora. Som exempel kan nämnas en vackert gul treenighet av sommarfibbla, klasefibbla och slåttergubbe som alla är rödlistade.

I hela reservatet finns gott om unga hamlade träd. Att hamla betyder att man beskär trädens grenar. Det är en gammal metod för att ta till vara på lövet som vinterfoder till betesdjuren. Hamlade träd kan utveckla höga naturvärden då de ofta blir långlivade och utvecklar håligheter.

Även i skogen betar djuren, så kallat skogsbete. Träden står glest med öppna gläntor här och var. Det beror dels på stormar som fällt träden men också på att man brukat skogen genom plockhuggning. En metod som var vanlig i gamla tiders lantbruk då man högg enstaka träd då och då för husbehov. I de luckiga delarna av skogen når solljuset ner till marken vilket gör att det finns gott om gräs och örter även i skogen.

Träd som fallit har lämnats kvar i skogsbetet. Den rika förekomsten av död ved och mängden träd med håligheter skapar förutsättningar för insekter, svampar, mossor och lavar som är beroende av dessa strukturer. I ett område i öster finns flera grova aspar. Här på några stammar sitter den ovanliga och rödlistade lunglaven.

Övriga naturmiljöer som kan bli biologiskt värdefulla på lite längre sikt allteftersom de utvecklas är en sumpskog och en hassellund. I närheten av Siggeryd ligger också Natura 2000-området Gumby-Bultsbols odlingslandskap som har liknande miljöer. Här finns de rödlistade fjärilarna violettkantad guldvinge och ängsmetallvinge som mycket väl kan förekomma även i Siggeryd.

För dig som besökare

Kör Tranåsvägen mellan Ödeshög och Boet och sväng av mot Tällekullen. Efter knappt två kilometer sväng höger mot Siggeryd. Efter cirka 600 meter finns en liten parkeringsplats för två bilar vid Gumby-Bultsbols natura 2000-område. Härifrån är det cirka 100 meters promenad västerut till Siggeryds naturreservat. I övrigt finns inga anordningar för dig som besökare men det är en öppen och lättvandrad miljö att gå i. Var vänlig respektera att privatbostäder ligger mitt i reservatet.

Sommartid betas större delen av området med nötkreatur. Under denna period avråder vi från att gå in med hund i hagarna eftersom det kan göra betesdjuren stressade och aggressiva.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i Siggeryds naturreservat ur beslutet från 2019. Texten är förenklad:

  • Du får inte ta grenar och annat trä.
  • Du får inte göra någon skada på vare sig levande eller döda träd och buskar.
  • Du får inte skada djurlivet.
  • Du får inte samla in insekter, spindlar, snäckor, sniglar, musslor, maskar och kräftdjur.
  • Du får inte skada sten, berg och mark genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få anordna tävling eller läger.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra undersökning som kan skada växtlivet eller djurlivet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Storlek: 15,3 hektar

Skyddsår: 2019

Kommun: Ödeshög

Markägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss