Vind i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Siggeryd naturreservat

Siggeryds naturreservat ligger i ett vackert och småbrutet odlingslandskap. Här finns en flora som bara hittas där markerna under lång tid betats av djur eller slåttrats med lie. Blomsterfägringen lockar fjärilar och bin. Här finns också många trädslag av olika ålder och hackspettar som uppskattar de håliga träden.

Ett besök i Siggeryds naturreservat är en färgstark upplevelse. Reservatet har höga naturvärden knutna till betade och slåttrade miljöer. Här finns en lång rad hävdgynnade växter. En slåtteräng och en mindre yta som betas har särskilt rik flora. Som exempel kan nämnas en vackert gul treenighet av sommarfibbla, klasefibbla och slåttergubbe som alla är rödlistade.

I hela reservatet finns gott om unga hamlade träd. Att hamla betyder att man beskär trädens grenar. Det är en gammal metod för att ta till vara på lövet som vinterfoder till betesdjuren. Hamlade träd kan utveckla höga naturvärden då de ofta blir långlivade och utvecklar håligheter.

Även i skogen betar djuren, så kallat skogsbete. Träden står glest med öppna gläntor här och var. Det beror dels på stormar som fällt träden men också på att man brukat skogen genom plockhuggning. En metod som var vanlig i gamla tiders lantbruk då man högg enstaka träd då och då för husbehov. I de luckiga delarna av skogen når solljuset ner till marken vilket gör att det finns gott om gräs och örter även i skogen.

Träd som fallit har lämnats kvar i skogsbetet. Den rika förekomsten av död ved och mängden träd med håligheter skapar förutsättningar för insekter, svampar, mossor och lavar som är beroende av dessa strukturer. I ett område i öster finns flera grova aspar. Här på några stammar sitter den ovanliga och rödlistade lunglaven.

Övriga naturmiljöer som kan bli biologiskt värdefulla på lite längre sikt allteftersom de utvecklas är en sumpskog och en hassellund. I närheten av Siggeryd ligger också Natura 2000-området Gumby-Bultsbols odlingslandskap som har liknande miljöer. Här finns de rödlistade fjärilarna violettkantad guldvinge och ängsmetallvinge som mycket väl kan förekomma även i Siggeryd.

För dig som besökare

Kör Tranåsvägen mellan Ödeshög och Boet och sväng av mot Tällekullen. Efter knappt två kilometer sväng höger mot Siggeryd. Efter cirka 600 meter finns en liten parkeringsplats för två bilar vid Gumbo-Bultsbols natura 2000-område. Härifrån är det cirka 100 meters promenad västerut till Siggeryds naturreservat. I övrigt finns inga anordningar för dig som besökare men det är en öppen och lättvandrad miljö att gå i. Var vänlig respektera att privatbostäder ligger mitt i reservatet.

Sommartid betas större delen av området med nötdjur. Under denna period rekommenderar vi att du inte går in i hagarna med hund eftersom det kan göra betesdjuren stressade och aggressiva.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Parkering Parkering

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 15,3 hektar
Skyddsår: 2019
Kommun: Ödeshög
Markägare: Privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland