Jursla gammelskog naturreservat

Jursla gammelskog ligger i ett tätortsnära skogsområde i anslutning till Lillsjöstugans motionscentral med ett omfattande nät av motionsspår och leder. Skogen ligger i ett typiskt Kolmårdslandskap med sprickdalar, stora stenblock och hällmarkstallskogar.

I skogarna väster om Jursla och norr om Kvillinge kyrka finns ett nät av stigar och motionsspår som genomkorsar området. Skogen ligger i Kolmårdens strövområde, och är ett riksintresse för det rörliga friluftslivet.

Tack vare att området är så pass kuperat har stora delar av skogen lämnats orörd av modernt skogsbruk. De bergiga miljöerna som tidigare präglats av skogsbränder domineras av tall. En rad arter visar på tallmiljöernas höga ålder och variationsrikedom med inslag av långsamt växande ekar, granar och rikare miljöer med lövträd. Exempel av arter är grön sköldmossa, tallticka och mindre hackspett.

I reservatet finns två fornborgar, Torsborgen och Lillsjöborgen. Vid Torsborgen finns resterna av en cirka 140 meter lång mur medan Lillsjöborgen tros ha varit obefäst och därför saknar mur. Från Torsborgen har man en fin utsikt. Lillsjögrottan ligger precis intill Torsborgen.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Norrköpings kommun

Telefon 011-15 00 00 (växel)