Holkaberg och Narbäck naturreservat

Naturreservatet Holkaberg och Narbäck bjuder på vätternbranter med milsvidda utsikter, doftande ramslöksängar på våren och ett ålderdomligt odlingslandskap blandat med löv och barrskogar.

De brantaste delarna i reservatet har aldrig varit påverkade av mänsklig aktivitet, men i huvudsak ligger reservatet på gammal kulturmark. Ett öppet odlingslandskap med trädklädda ängar bredde tidigare ut sig i sluttningarna längs den gamla landsvägen. Idag växer betade ädellövskogar på dessa marker.

Områdets nordvästra del består av naturskogsartad blandskog. Enstaka örter som blåsippa, lungört och trolldruva går att hitta här. I branterna ner mot Vättern växer en betydligt artrikare flora med en del ganska ovanliga arter som bergbräsma, stenfrö, lunddraba, grusbräcka och färgmåra.

I ädellövskogen växer en rik flora, inte minst under våren, då bland annat ramslök, tandrot och vippärt blommar. Här finns också en exklusiv moss-och lavflora med många sällsynta arter Området har även varit känt under lång tid för sin rika landsnäckäcksfauna, vilken gynnas av de kalkrika jordarna.

I naturreservatet finns ett antal olika minnen från forntiden. Vägen mellan gårdarna utgör resterna efter den gamla landsvägen mellan Östergötland och Småland. I området finns också många andra fornlämningar, exempelvis husgrunder och fossila åkrar.

För dig som besökare

Utmed turistvägen Gränna-Rök finns ett antal parkeringsplatser med utsikt över Vättern. Genom reservatet går en drygt fyra kilometer lång vandringsled. Vill du se mer natur rekommenderas vägen mot Isgårda - då kan du vandra och fika med utsikt mot Visingsö och Vättern.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Cykelled Cykelled
  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats
  • Utsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 80 hektar
Skyddsår: 2002
Markägare: privat och Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland