Lillören naturreservat

Lillören med sin barrblandskog och rika vattenmiljö är hem för flera olika hotade växt- och djurarter. Här finns tydliga spår av issmältningen i form av en mäktig ravin som både är en spännande geologisk bildning och en plats där många sällsynta arter av mossor trivs.

Lillörens naturreservat är en ravin som bildades för 10 000 år sedan under en tömning av Sommen då inlandsisen smälte. Från ravinens kant får du en hisnande utsikt ner mot området och bäcken på ravinens botten.

Här finns flertalet ovanliga arter av mossa så som vedtrappmossa, flagellkvastmossa och grov fjädermossa. Den mycket sällsynta trådbrosklaven har även hittats i området. Många av dessa arter är knutna till den här typen av miljö eftersom ravinen är fuktigt större delen av året.

Intill ravinen finns mycket ädellövträd och högre upp tar barrträden över. På sluttningarna längs ravinen har flera partier stått orörda och här växer nu flera riktigt gamla träd. I reservatet finns stora mängder döda träd, både stående och liggande. Död ved gynnar många skalbaggar som lever i och äter av veden. Tittar du noga på tallarna kan du hitta spår efter den hotade skalbaggen reliktbock.

I barrblandskogen kan du få se flera av landets spektakulära skogsfåglar. Både järpe, tjäder och orre trivs här och har du tur kan du lyckas få en skymt av tretåig hackspett vilket är en av landets mer sällsynta hackspettar.

Lillören hyser även några ovanliga blommor, däribland den solgula sommarfibblan men även den mer blygsamma knäroten. I reservatet flyger även tre olika arter av bastardsvärmare.

För dig som besökare

Vägen in till reservatet ligger vid Svalsjö på vägen mellan Malexander och Kisa. En enkel parkering finns med plats för fem till sex bilar. Parkeringen används även som vändplats för skogsmaskiner. Du kan också ta dig hit till fots söderifrån om du gör en avstickare från Östgötaleden. I övrigt finns inga anordningar för dig som besökare men du är välkommen att upptäcka området efter egen förmåga.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Parkering Parkering

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 56,6 hektar
Skyddsår: 2018
Markägare: Privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland