Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Lillören naturreservat

Lillören med sin barrblandskog och rika vattenmiljö är hem för flera olika hotade växt- och djurarter. Här finns tydliga spår av issmältningen i form av en mäktig ravin som både är en spännande geologisk bildning och en plats där många sällsynta arter av mossor trivs.

Lillörens naturreservat är en ravin som bildades för 10 000 år sedan under en tömning av Sommen då inlandsisen smälte. Från ravinens kant får du en hisnande utsikt ner mot området och bäcken på ravinens botten.

Här finns flertalet ovanliga arter av mossa så som vedtrappmossa, flagellkvastmossa och grov fjädermossa. Den mycket sällsynta trådbrosklaven har även hittats i området. Många av dessa arter är knutna till den här typen av miljö eftersom ravinen är fuktigt större delen av året.

Intill ravinen finns mycket ädellövträd och högre upp tar barrträden över. På sluttningarna längs ravinen har flera partier stått orörda och här växer nu flera riktigt gamla träd. I reservatet finns stora mängder döda träd, både stående och liggande. Död ved gynnar många skalbaggar som lever i och äter av veden. Tittar du noga på tallarna kan du hitta spår efter den hotade skalbaggen reliktbock.

I barrblandskogen kan du få se flera av landets spektakulära skogsfåglar. Både järpe, tjäder och orre trivs här och har du tur kan du lyckas få en skymt av tretåig hackspett vilket är en av landets mer sällsynta hackspettar.

Lillören hyser även några ovanliga blommor, däribland den solgula sommarfibblan men även den mer blygsamma knäroten. I reservatet flyger även tre olika arter av bastardsvärmare.

För dig som besökare

Vägen in till reservatet ligger vid Svalsjö på vägen mellan Malexander och Kisa. En enkel parkering finns med plats för fem till sex bilar. Parkeringen används även som vändplats för skogsmaskiner. Du kan också ta dig hit till fots söderifrån om du gör en avstickare från Östgötaleden. I övrigt finns inga anordningar för dig som besökare men du är välkommen att upptäcka området efter egen förmåga.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Utdrag ur beslutet från 2018 och 2022 som på ett förenklat sätt beskriver vilka regler som gäller för besökare i Lillörens naturreservat:

  • Du får inte skada sten, berg eller mark genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
  • Du får inte samla ved, bryta kvistar, fälla träd eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar.
  • Du får inte framföra motordrivet fordon i reservatet, förutom på den allmänna vägen i södra delen av reservatet.
  • Du får inte plocka mossor, lavar eller vedsvampar.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få anordna tävlingar eller läger.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra sådan undersökning som kan leda till negativ påverkan på växtlivet eller djurlivet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Storlek: 59,8 hektar

Skyddsår: 2018 och utvidgat 2023

Kommun: Kinda

Markägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss