Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Stortorp naturreservat

I Stortorps kulturlandskap finns hagmarker och bondeskog från äldre tiders odlingslandskap. Här har gammalt brukande levt kvar i sen tid. Ovanliga insekter surrar bland mångfalden av örter. Från en solbelyst enbuskes topp spanar törnskatan efter en vårtbitare eller något annat ätbart.

​I brytningen mellan skogsbygd och mellanbygd ligger gården Stortorp som varit hjärtat i detta gamla bevarade odlingslandskap. Intill gården finns en mosaik av naturbetesmarker och flikiga åkrar med holmar, rösen och lövdungar. Ända in i modern tid har vägrenar, slänter, åkerholmar och mark runt rösena slagits med lie. 

Norr om gården ligger varierade naturbetesmarker som övergår i mångformiga, luckhuggna skogsbeten med många olika trädslag. Inne i skogsbetena finns små åkrar insprängda. En del är sedan länge obrukade, medan andra odlades så sent som på 1990-talet. Söder om gården finns slåtterängar med värdefull flora och rik insektsfauna.

I de öppna hagmarkerna närmast gården står solitära träd av olika slag som kunnat grena ut sig i solljuset. Några gamla lindar växer på en holme. Till glädje för många insekter och fåglar finns också träd med blommor och bär som aplar och körsbär. Bland insekterna märks bland annat olika arter av bastardsvärmare.

Växtligheten i de öppna betesmarkerna är rik med arter som präglats av bete och slåtter, till exempel kattfot, jungfrulin, knägräs, stagg, darrgräs, ängsskära, ormrot, rödklint, slankstarr, ängsskallra, slåttergubbe, slåtterfibbla, ormrot, sommarfibbla, gullviva, smörbollar och S:t Pers nycklar.

För dig som besökare

I detta reservat finns ingen parkering eller andra anordningar för besökare.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Detta är ett förenklat utdrag ur beslutet från 2017 som beskriver vilka regler som gäller för besökare i Stortorps naturreservat:

  • Du får inte skada sten, berg och mark genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
  • Du får inte skada levande eller döda träd och buskar, till exempel genom att samla ved, bryta kvistar och fälla träd.
  • Du får inte göra upp eld.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få anordna tävlingar eller läger.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att genomföra undersökning som kan ha negativ påverkan på växter eller djur.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Storlek: 142,6 hektar

Skyddsår: 2017 och utvidgat 2022

Kommun: Boxholm

Markägare: Naturvårdsverket och privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss