Risk för gräsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Stortorp naturreservat

I Stortorps kulturlandskap finns hagmarker och bondeskog från äldre tiders odlingslandskap. Här har gammalt brukande levt kvar i sen tid. Ovanliga insekter surrar bland mångfalden av örter. Från en solbelyst enbuskes topp spanar törnskatan efter en vårtbitare eller något annat ätbart.

​I brytningen mellan skogsbygd och mellanbygd ligger gården Stortorp som varit hjärtat i detta gamla bevarade odlingslandskap. Intill gården finns en mosaik av naturbetesmarker och flikiga åkrar med holmar, rösen och lövdungar. Ända in i modern tid har vägrenar, slänter, åkerholmar och mark runt rösena slagits med lie. 

Norr om gården ligger varierade naturbetesmarker som övergår i mångformiga, luckhuggna skogsbeten med många olika trädslag. Inne i skogsbetena finns små åkrar insprängda. En del är sedan länge obrukade, medan andra odlades så sent som på 1990-talet. 

I de öppna hagmarkerna närmast gården står solitära träd av olika slag som kunnat grena ut sig i solljuset. Några gamla lindar växer på en holme. Till glädje för många insekter och fåglar finns också träd med blommor och bär som aplar och körsbär. Bland insekterna märks bland annat olika arter av bastardsvärmare.

Växtligheten i de öppna betesmarkerna är rik med arter som präglats av bete och slåtter, till exempel kattfot, jungfrulin, knägräs, stagg, darrgräs, ängsskära, ormrot, rödklint, slankstarr, ängsskallra, slåttergubbe, slåtterfibbla, ormrot, sommarfibbla, gullviva, smörbollar och S:t Pers nycklar.

För dig som besökare

I detta reservat finns ingen parkering eller andra anordningar för besökare.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Storlek: 81,2 hektar

Skyddsår: 2017

Kommun: Boxholm

Markägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00