Stortorp naturreservat

I Stortorps kulturlandskap finns hagmarker och bondeskog från äldre tiders odlingslandskap. Här har gammalt brukande levt kvar i sen tid. Ovanliga insekter surrar bland mångfalden av örter. Från en solbelyst enbuskes topp spanar törnskatan efter en vårtbitare eller något annat ätbart.

​I brytningen mellan skogsbygd och mellanbygd ligger gården Stortorp som varit hjärtat i detta gamla bevarade odlingslandskap. Intill gården finns en mosaik av naturbetesmarker och flikiga åkrar med holmar, rösen och lövdungar. Ända in i modern tid har vägrenar, slänter, åkerholmar och mark runt rösena slagits med lie. 

Norr om gården ligger varierade naturbetesmarker som övergår i mångformiga, luckhuggna skogsbeten med många olika trädslag. Inne i skogsbetena finns små åkrar insprängda. En del är sedan länge obrukade, medan andra odlades så sent som på 1990-talet. 

I de öppna hagmarkerna närmast gården står solitära träd av olika slag som kunnat grena ut sig i solljuset. Några gamla lindar växer på en holme. Till glädje för många insekter och fåglar finns också träd med blommor och bär som aplar och körsbär. Bland insekterna märks bland annat olika arter av bastardsvärmare.

Växtligheten i de öppna betesmarkerna är rik med arter som präglats av bete och slåtter, till exempel kattfot, jungfrulin, knägräs, stagg, darrgräs, ängsskära, ormrot, rödklint, slankstarr, ängsskallra, slåttergubbe, slåtterfibbla, ormrot, sommarfibbla, gullviva, smörbollar och S:t Pers nycklar.

För dig som besökare

I detta reservat finns ingen parkering eller andra anordningar för besökare.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland