Askedal naturreservat

Askedal naturreservat har mycket höga naturvärden tack vare den gamla tallskogen. De flesta av tallarna är över 150 år och vissa träd är upp emot 200 år. Stora delar av marken täcks av blåbärsris.

Sveriges största skogshönsfågel tjädern finns i området. Kanske har du turen att få se den! Eller så kan du kanske hitta spår efter den. På nätterna och under snörika vintrar sitter tjädern helst uppe i en tall. Dess basföda under vintern är tallbarr. Så om du spanar på marken under gamla tallar kan du kanske få se den ostbågeliknande spillningen med rester av tallbarr i.

Tallticka är en svamp, en så kallad ticka, som växer på riktigt gamla tallar. Den sitter oftast ganska högt upp på stammarna och har ett ganska anonymt utseende. Att hitta tallticka är ett bevis för att trädet är mycket gammalt och här i Askedal finns det gott om talltickor. I Askedal finns flera arter av ovanliga tickor som vittnar om skogens höga ålder, bland annat ullticka, barkticka och kötticka.

Områdets gamla träd och tillgången på död ved gynnar en rik flora av mossor, lavar och svampar. På död ved växer intressanta arter, till exempel laven dvärgbägarlav och vedskivlav eller mossan flagellkvastmossa.

För dig som besökare

Askedal ligger knappt fem kilometer väster om Valdemarsvik. Det finns ingen parkering eller andra anordningar för friluftslivet i Askedals naturreservat. Du är dock välkommen att besöka området efter egen förmåga.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Detta är ett förenklat utdrag ur beslutet från 2022 som beskriver vilka regler som gäller för besökare i Askedals naturreservat:

  • Du får inte skada sten, mark eller berg genom att borra, gräva, rista, hacka, eller måla.
  • Du får inte skada levande eller döda träd och buskar.
  • Du får inte skada vegetationen genom att till exempel gräva upp växter, mossor eller lavar.
  • Du får inte samla in ryggradslösa djur som till exempel insekter, spindlar, snäckor och sniglar. Undantag är om du tar enstaka individer för att artbestämma dem.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få anordna tävlingar eller bedriva läger.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra studie som kan leda till negativ påverkan på växter eller djur.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Storlek: 25,8 hektar

Skyddsår: 2022

Kommun: Valdemarsvik

Markägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss