Sund naturreservat

Reservatet utgörs av vackra ekhagar i och omkring Sunds kyrkby. Vid Sund har människor varit bosatta under mycket lång tid.

Naturreservatet består nästan uteslutande av betade ekhagmarker. I det öppna odlingslandskapet har ekarna kunnat utveckla stora kronor. I och på de solexponerade gamla träden lever många sällsynta lavar och insekter. I de ihåliga ekarna förekommer till exempel den mycket ovanliga läderbaggen, tillsammans med bland annat kardinalfärgad rödrock, trägnagare och bålgeting.

I dag betas markerna i Sunds naturreservat, men i flera århundraden har det varit lien som tuktat och format växtligheten. Slåttergubbe, backnejlika, stagg och ögontröst är några förekommande växter.

I reservatet finns mycket fornlämningar. Här förekommer bland annat lämningar i form av runda stensättningar.

Kyrkbyn är av riksintresse för kulturmiljövården. Intill den gamla bygatan står den naturminnesförklarade Likeken. Vid denna enorma ek stannade liktåget till och inväntade klockringningen i kyrkan.

För dig som besökare

Sunds naturreservat ligger i Ydre kommun, cirka fem kilometer norr om Österbymo. En parkering för reservatsbesökare ligger strax söder om Sunds kyrka. Parkeringen har plats för cirka fem bilar. Informationsskylt om naturreservatet och fikabord inns vid parkeringen. Här finns inga markerade leder men området är öppet och lättvandrat och du kommer in i beteshagen via en ingång vid parkeringen. Missa inte de pampiga ekarna. Hela reservatet betas sommartid av nötdjur. Under denna tid rekommenderar vi att du inte går in i hagarna med hund eftersom det kan göra betesdjuren stressade och aggressiva.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland