Sund naturreservat

Sunds naturreservat ligger i Ydre kommun, cirka 5 km norr om Österbymo. Reservatet utgörs av vackra ekhagar i och omkring Sunds kyrkby. Vid Sund har människor varit bosatta under mycket lång tid.

Naturreservatet består nästan uteslutande av betade ekhagmarker. I det öppna odlingslandskapet har ekarna kunnat utveckla stora kronor. I och på de solexponerade gamla träden lever många sällsynta lavar och insekter. I de ihåliga ekarna förekommer till exempel den mycket ovanliga läderbaggen, tillsammans med bland annat kardinalfärgad rödrock, trägnagare och bålgeting.

I dag betas markerna i Sunds naturreservat, men i flera århundraden har det varit lien som tuktat och format växtligheten. Slåttergubbe, backnejlika, stagg och ögontröst är några förekommande växter.

I reservatet finns mycket fornlämningar. Här förekommer bland annat lämningar i form av runda stensättningar.

Kyrkbyn är av riksintresse för kulturmiljövården. Intill den gamla bygatan står den naturminnesförklarade Likeken. Vid denna enorma ek stannade liktåget till och inväntade klockringningen i kyrkan.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Storlek: 13,5 hektar
Skyddsår: 2001
Markägare: privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland