Rögölsskogen naturreservat

I Rögölsskogens naturreservat växer gammal barrskog av olika slag. Här finns lavklädda hällmarker med gammal tallskog och sänkor med örtrik granskog. I naturreservatet finns markerade stigar. Ta tid på dig och håll ögonen öppna efter djur och växter.

Naturreservatets äldsta och grövsta träd växer uppe på de magra hällmarkerna. De 150 år gamla tallarna är utmärkta boträd för landets största hackspett - spillkråkan. Tjäder, en annan av gammelskogens invånare, söker sig också till de glest trädbevuxna hällarna.

I en sänka intill Tryserumsleden växer den sällsynta arten ryl. Den blommar i augusti men du kan se de mörkgröna, läderartade bladen året om. I granskogen växer också blåsippa och den lilla orkidén knärot.

Granskogen i naturreservatet är en av länets rikaste vad gäller svamp. Många sällsynta svampar har hittats och flera tillhör släktet Hydnellum, en grupp av hårda, sega taggsvampar. I Rögölsskogen växer till exempel den sällsynta arten gul taggsvamp, vars svavelgula fruktkoppar förekommer i små eller stora mattor som syns på långt håll.

För dig som besökare

En parkering finns med plats för fem till sex bilar. Från reservatets parkering kan du följa Tryserumsleden som är en del av Östgötaleden genom naturreservatet. Från Tryserumsleden kan du även göra en avstickare in på en markerad vandringsled som går upp på bergen genom reservatet och tillbaka igen. Denna avstickare är cirka en kilomter lång och lätt att gå.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 22,9 hektar
Skyddsår: 2009
Markägare: privat och staten
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland