Herrsätter naturreservat

Herrsätters naturreservat ligger i eklandskapet mellan Linköping och Åtvidaberg. Här finns variationsrika ekmiljöer med hasselrika lundar och halvöppna till öppna betade ekhagar i ett småbrutet odlingslandskap. I lundarna kan man träffa på den sällsynta dårgräsfjärilen i midsommartid.

Reservatet ligger på Herrsäters gård som är en gammal statlig kungsgård. På kartor från 1600– och 1700-talen benämns gården ”Härsätters Kongs gårdh”. I området finns flera fornlämningar och kulturlämningar som minner om äldre tiders markanvändning i området. Områdets kulturhistoria som ett brukat odlingslandskap med kunglig djurgård har bidragit till den höga biologiska mångfald som finns här idag.

Naturreservatets högsta naturvärden är kopplade till ängar och hagmarker med gamla lövträd. Det variationsrika området erbjuder livsmiljöer för en lång rad sällsynta och krävande arter. Betesmarkerna har en rik flora och många sällsynta ängssvampar. Några typiska slåtterängsväxter att njuta av är bland annat ängsskära, jungfrulin, ängsvädd, ängsskallra, solvända, prästkrage, korskovall, stor och liten blåklocka, ormrot, svinrot, darrgräs, smörboll och grönvit nattviol.

I lundmiljöerna förekommer den mycket sällsynta dårgräsfjärilen. Arten har höga krav på sin livsmiljö. Dårgräsfjärilen är noga med var den lägger sina ägg. För att äggen ska ha en chans att kunna utvecklas till livskraftiga larver och fullvuxna fjärilar måste äggen läggas på lundstarr som står lagom skuggigt och vindskyddat vid en glänta.

I Herrsätter finns äldre ädellövträd, men även asp som är viktiga för många arter. Sällsynta lavar växer på de äldsta ädellövträden, framför allt på solbelysta ekar. Ett par av de gamla ekarna hyser även de ovanliga svamparna oxtungsvamp och svavelticka. Även döda träd, liggande stammar och nedfallna grova grenar är viktiga livsmiljöer för många insekter och svampar.

För dig som besökare

Området har inga anordningar för dig som besökare men du är välkommen att upptäcka området efter egen förmåga. Sommartid betas större delen av reservatet av nötdjur. Under denna period rekommenderar vi att du inte går in i hagarna med hund eftersom det kan göra betesdjuren stressade och aggressiva. Tänk på att stänga grindar efter dig.

Herrätters gård har gårdsbutik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland