Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Herrsätter naturreservat

Herrsätters naturreservat ligger i eklandskapet mellan Linköping och Åtvidaberg. Här finns variationsrika ekmiljöer med hasselrika lundar och halvöppna till öppna betade ekhagar i ett småbrutet odlingslandskap. I lundarna kan man träffa på den sällsynta dårgräsfjärilen i midsommartid.

Reservatet ligger på Herrsätters gård som är en gammal statlig kungsgård. På kartor från 1600– och 1700-talen benämns gården ”Härsätters Kongs gårdh”. I området finns flera fornlämningar och kulturlämningar som minner om äldre tiders markanvändning i området. Områdets kulturhistoria som ett brukat odlingslandskap med kunglig djurgård har bidragit till den höga biologiska mångfald som finns här idag.

Naturreservatets högsta naturvärden är kopplade till ängar och hagmarker med gamla lövträd. Det variationsrika området erbjuder livsmiljöer för en lång rad sällsynta och krävande arter. Betesmarkerna har en rik flora och många sällsynta ängssvampar. Några typiska slåtterängsväxter att njuta av är bland annat ängsskära, jungfrulin, ängsvädd, ängsskallra, solvända, prästkrage, korskovall, stor och liten blåklocka, ormrot, svinrot, darrgräs, smörboll och grönvit nattviol.

I lundmiljöerna förekommer den mycket sällsynta dårgräsfjärilen. Arten har höga krav på sin livsmiljö. Dårgräsfjärilen är noga med var den lägger sina ägg. För att äggen ska ha en chans att kunna utvecklas till livskraftiga larver och fullvuxna fjärilar måste äggen läggas på lundstarr som står lagom skuggigt och vindskyddat vid en glänta.

I Herrsätter finns äldre ädellövträd, men även asp som är viktiga för många arter. Sällsynta lavar växer på de äldsta ädellövträden, framför allt på solbelysta ekar. Ett par av de gamla ekarna hyser även de ovanliga svamparna oxtungsvamp och svavelticka. Även döda träd, liggande stammar och nedfallna grova grenar är viktiga livsmiljöer för många insekter och svampar.

För dig som besökare

Området har inga anordningar för dig som besökare men du är välkommen att upptäcka området efter egen förmåga. Sommartid betas större delen av reservatet av nötkreatur. Under denna period avråder vi dig att gå in med hund i hagarna eftersom det kan göra betesdjuren stressade och aggressiva. Tänk på att stänga grindar efter dig.

Herrätter Kungsgård har gårdsbutik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i Herrsätters naturreservat ur beslutet från 2019. Texten är förenklad:

  • Du får inte skada sten, berg eller mark genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
  • Du får inte ta grenar och ved.
  • Du får inte göra skada på levande eller döda träd och buskar.
  • Du måste hålla din hund i koppel.
  • Du får inte samla insekter, spindlar, snäckor, musslor, sniglar, maskar och kräftdjur.
  • Du får inte plocka mossor, lavar eller vedsvampar.
  • Du får inte skada djurlivet.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få anordna tävling eller läger.
  • Du behöver särskilt tillstånd för att få utföra undersökning som kan skada växtlivet eller djurlivet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Storlek: 85,8 hektar

Skyddsår: 2019

Kommun: Åtvidaberg

Markägare: Statens fastighetsverk

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss