Ullstämmaskogen naturreservat

En utmärkt plats för dig som gillar att motionera eller ta en lugn promenad i naturskön skogsmiljö. Eller varför inte ta med picknickkorgen till 100-åriga tallar och skvattramdoftande myrmarker. 

I området finns en stor andel gammal barrskog som klassats som nyckelbiotop. Det betyder att skogen har höga naturvärden och att det lever många arter som kräver gammal och orörd skog.

Här finns flera hotade arter av lavar, svampar och mossor, till exempel skuggblåslav, rosenticka och blåmossa. I den gamla skogen får döda träd och grenar vara kvar. Den döda veden är en viktig ingrediens för många insekter och svampar.

Ett vanligt inslag i området är de blöta markerna, alkärren och tallmossarna. I kärren där klibbalen växer kan du till exempel få se orkidéerna knärot och jungfru Marie nycklar.

I reservatet finns också lämningar av ett gammalt odlingslandskap där man kan känna förfädernas närvaro från 1700- och 1800-talet. Bland torpargrunder och gamla odlingsrösen växer ännu johannesört, svinrot och tvåblad, med flera örter, som fanns när landskapet betades och slogs med lie.

För dig som besökare

Ullstämmaskogen ligger strax utanför Linköping och Vidingsjös motionscentrum. Här finns flera vältrampade och underhållna stigar.

Föreskrifter

*Regler för besökare i Ullstämmaskogens naturreservat:

 • Du får inte bryta kvistar, fälla träd eller skada levande eller döda träd och
  buskar.
 • Du får inte plocka eller gräva upp växter för försäljning.
 • Du får inte skada eller plocka svampar som växer på träd.
 • Du får inte samla in insekter, spindlar, snäckor, maskar, grodor, salamandrar och andra djur. Undantag är vid tillfällig demonstration av djuren i fält.
 • Du får inte störa djurlivet genom att till exempel klätta i boträd eller genom att närgånget fotografera fågelbo, lya eller gryt.
 • Du får inte gräva, hacka eller på annat sätt skada markytan eller fast naturföremål eller kulturföremål.
 • Du får inte göra upp eld.
 • Du får inte cykla, rida eller köra motordrivet fordon.
 • Du får inte tälta, ställa upp husvagn eller husbil.
 • Du får inte spela musik eller ljud på störande sätt.

*Detta är ett kortfattat utdrag ur beslutet om Ullstämmaskogens naturreservat från 2001.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Linköpings kommun

Telefon 013-20 60 00 (växel)