Ycke naturreservat

Välkommen till en tidlös och spännande skog. En av Östergötlands få urskogsrester och kanske det mest besöksvärda, bjuder på en annorlunda naturupplevelse.

Grova granar och furor reser sig mot skyn. De äldsta tallarna i Ycke naturreservat grodde redan under sent 1500-tal. De gamla träden bär spår, så kallade brandljud, efter fem bränder under åren: 1631, 1657, 1681, 1699 och 1726.

Områdets kärna, urskogen, innehåller den allra grövsta och äldsta skogen. Ursprungligen sparades denna skog för att vara ett område att plocka skeppsmaster ur. De mycket grova gamla träden sätter sin prägel på skogen. Här finns gott om naturliga högstubbar och fallna träd, bitvis som ett plockepinn.

I den döda veden finns urskogens liv i form av rötsvampar och en mängd olika insekter. Ycke urksog är den enda platsen i Östergötland där man har hittat den ovanliga skalbaggen svartoxe. En annan exklusiv art är svampen rosenticka som bara finns på en handfull lokaler i Östergötland.

Ycke urskog ligger strax utanför tätorten Ulrika. Naturreservatet utvidgades år 2010 och den skyddade skogen ligger nu på båda sidor om vägen mellan Ulrika-Boxholm. Efter utvidgningen ingår nu även grov granskog, bergbranter med rik mossflora och långsamt växande sumpskogar.

Intill Boxholmsvägen ligger resterna efter torpet Grindstugan med små odlingsrösen och åkerlappar.

För dig som besökare

Till reservatet finns två parkeringar. Den östra parkeringen är den största och har plats för cirka tjugo bilar. Vid denna parkering finns vindskydd med två eldstäder och flera fikabord samt ett dass. Här ligger även en så kallad kolugn. En modernare form av kolmila som gjordes någon gång mellan de två världskrigen.

Från parkeringen kan du gå Östgötaleden cirka 700 meter fram till "urskogsslingan". Själva urskogsslingan är 600 meter och är markerad med blå reservatsstjärnor på orange botten. Slingan tar dig runt i en av de sista riktigt gamla skogarna som finns kvar i Östergötland. Här får träden ligga där de faller och därför kan du behöva kliva över trädstammar som ligger över leden.

Den mindre parkeringen i västra delen har endast plats för tre bilar men ligger bara 200 meter från urskogsslingan. Vid denna parkering finns ett fikabord och informationsskyltar.

Östgötaleden mellan Ulrika och Malexander passerar genom reservatet. Östgötaleden är markerad med orange färg.

Föreskrifter

*Regler för besökare i Ycke naturreservat:

 • Du får inte köra motordrivet fordon.
 • Du får inte skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
 • Du får bara göra upp eld på särskilt anordnad eldplats.
 • Du får inte ta ved, bryta kvistar, fälla träd eller skada levande eller döda träd och buskar.
 • Du får plocka bär och matsvamp men du får inte plocka andra svampar, växter, mossor eller lavar.
 • Du får inte störa djurlivet genom att klättra i boträd.
 • Du får inte samla ryggradslösa djur.

*Detta är ett kortfattat utdrag ur beslutet om Ycke naturreservat från 2010.

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Rastplats Rastplats
 • Torrdass Torrdass
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 67,1 hektar
Skyddsår: Domänreservat 1937 som överfördes till naturreservat 1991 och som utökades 2010.
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland