Södra Bråta naturreservat

Södra Bråta är gården där trägärdesgårdar, små åkerlappar, otaliga stenrösen och blommande ängar och hagar ger landskapet en ålderdomlig karaktär.

De sista brukarna, syskonen Ivarsson, fortsatte att slå ängsbackarna med lie och hålla djur i hagmarkerna ända till mitten på 1990-talet. Det traditionella brukningssättet med bete och slåtter av gräsmarker som aldrig gödslats eller plöjts, har gett gården en mycket rik flora.

Här gynnas en mångfald av lågvuxna arter, bland annat jungfrulin, ängsskallra, stagg och darrgräs. Här finns också den hotade fältgentianan. Området uppvisar även en stor rikedom på insekter. Ovanliga dagfjärilar fladdrar runt på markerna.

Södra Bråtas stenrösen vittnar om att uppodlingen varit mödosam. Man har burit sten sedan gården etablerades någon gång under medeltiden. Vandringsleden genom odlingslandskapet tar dig så nära 1800-talet som det är möjligt. Scener ur filmerna om Emil i Lönneberga spelades in här och det är inte förvånande!

För dig som besökare

En parkering finns med plats för mer än tio bilar. Vid parkeringen finns fikabord och informationsskyltar om områdets natur- och kulturvärden. Från parkeringen startar en vandringsled som tar dig runt i de öppna markerna. Leden är markerad med orange färg och är drygt en kilometer lång. En rastplats med fina vyer och ett fikabord finns en bit utmed leden inne i en äng.

Sommartid betas området av nötdjur. Under den perioden rekommenderar vi inte att du går in i hagarna med hund då det göra betesdjuren stressade och aggressiva.

Föreskrifter

*Regler för besökare i Södra Bråta naturreservat:

 • Du får inte köra motordrivet fordon förutom på den samfällda vägen och till parkeringsplatsen.
 • Du får inte tälta eller ställa upp husvagn.
 • Du måste hålla din hund kopplad. Undantag gäller för jakthund vid tillåten jakt.
 • Du får inte bryta kvistar, fälla träd eller skada levande eller döda träd och buskar.
 • Du får inte plocka växter.
 • Du får inte skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
 • Du får inte göra upp eld.

*Detta är ett kortfattat utdrag ur beslutet om Södra Bråta naturreservat från 2007.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland