Södra Bråta naturreservat

Södra Bråta är gården där trägärdesgårdar, små åkerlappar, otaliga stenrösen och blommande ängar och hagar ger landskapet en ålderdomlig karaktär.

De sista brukarna, syskonen Ivarsson, fortsatte att slå ängsbackarna med lie och hålla djur i hagmarkerna ända till mitten på 1990-talet. Det traditionella brukningssättet med bete och slåtter av gräsmarker som aldrig gödslats eller plöjts, har gett gården en mycket rik flora.

Här gynnas en mångfald av lågvuxna arter, bland annat jungfrulin, ängsskallra, stagg och darrgräs. Här finns också den hotade fältgentianan. Området uppvisar även en stor rikedom på insekter. Ovanliga dagfjärilar fladdrar runt på markerna.

Södra Bråtas stenrösen vittnar om att uppodlingen varit mödosam. Man har burit sten sedan gården etablerades någon gång under medeltiden. Vandringsleden genom odlingslandskapet tar dig så nära 1800-talet som det är möjligt. Scener ur filmerna om Emil i Lönneberga spelades in här och det är inte förvånande!

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Parkering Parkering
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 46,6 hektar
Skyddsår: 2007
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland